10

jun

Javni poziv 71SUB-SO19 - NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE/POMOČI ZA NAPRAVE ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Nova naložba je naložba, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge in bo začela obratovati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

 

VIR IN VIŠINA SREDSTEV, VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE TER PRIZNANI STROŠKI NALOŽBE

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80% vsote priključnih moči odjemnih mest.

 

PRIZNANI STROŠKI NALOŽBE, vključno z DDV, so stroški:

– nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo;

– montaže naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagona sistema;

– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.

 

UPRAVIČENE OSEBE: Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

– lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali

– etažni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali

– družinski član lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so investitorji in:

– lastniki ali solastniki stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali

– etažni lastniki ali solastniki posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

 

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. In 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Več o razpisu na spletni strani www.ekosklad.si