10

jun

Javni poziv 73SUB-SNESOB19 - NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE

NAMEN JAVNEGA POZIVA je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovitejše energetske obnove starejših stanovanjskih stavb. Zmanjšanje potrebne energije za njihovo delovanje je zagotovljeno z ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja, obenem pa imajo zaradi celovitega pristopa k načrtovanju in kakovostne gradnje daljši življenjski cikel. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude(v nadaljnjem besedilu: vloga), razen v primeru nakupa stavbe oziroma stanovanja, in sicer:

A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

 

VIR IN VIŠINA SREDSTEV TER VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000,00 EUR.

 

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezne sklope:

A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe, opredeljeno v PZI.

Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30% priznanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:

– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;

– 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo ali za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora ta dvostanovanjska stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa A tega javnega poziva.

B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje stavbe QH iz izračuna PHPP, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe pred obnovo (oziroma po obnovi, če je ta manjša), opredeljene v PZI:

Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša do 50% priznanih stroškov naložbe. Dodeljena je lahko le za neto ogrevano površino stavbe pred obnovo (oziroma po obnovi, če je ta manjša), in sicer za največ:

– 200 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;

– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo, za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora ta dvostanovanjska stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa B tega javnega poziva.

C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanja, opredeljene v PZI, in znaša:

– 100 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v novozgrajeni večstanovanjski stavbi in novi prizidavi k celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi;

 – 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi.

 

UPRAVIČENCI

Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:

– lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);

– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

– družinski član lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

 

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz razdelka A in C javnega poziva sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:

– prvi kupec skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi;

– družinski član kupca, opredeljenega v prejšnji alineji.

Stanovanjska stavba oziroma stanovanje, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti najkasneje ob izplačilu nepovratne finančne spodbude v izključni lasti fizične osebe. Lastništvo predmetne stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo. Kot fizična oseba po tem javnem pozivu se ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona. Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni vsi morebitni lastniki, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil vsa potrebna soglasja.

DODATNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. V primeru novogradnje ali celovite obnove stavbe mora biti vloga oddana pred pričetkom gradnje, tj. izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. V primeru nakupa že zgrajene stavbe ali nakupa stanovanja kupec vlogo odda po sklenitvi prodajne pogodbe. Kupec nedokončane stavbe mora vlogo oddati pred pričetkom izvajanja del, ki jih bo izvedel za dokončanje naložbe.

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro. 6.

 

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi. Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.

Občani UE Gornja Radgona se lahko oglasijo na naslovu Energetsko svetovanje ENSVET, Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, soba št. 24 (I. nadstropje). Za svetovanje pri energetskem svetovalcu se lahko naročite na tel. št. 02 564 38 15.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami v tiskani obliki osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

 

Več o razpisu in razpisnih pogojih na spletni strani www.ekosklad.si