11

jun

Javni razpis O DODELJEVANJU POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2019 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015, v nadaljevanju Pravilnik), ki jih podeljuje Občina Gornja Radgona iz sredstev proračuna za leto 2019.

Nepovratna sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

UKREP A1 – Pomoč pri samozaposlovanju; Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ do 2.000,00 EUR za samozaposlitev. 

UKREP A2 – Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest; Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto. 

UKREP B – Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva; Intenzivnost pomoči: • delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov oziroma postopkov z namenom registracije socialnega podjetja do višine 50 % v letu 2019; • skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva lahko znaša največ do 50 % upravičenih stroškov; • višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev.

UKREP C – Naložbe za nakup opreme in nematerialne investicije; Intenzivnost pomoči: • Nepovratna sredstva po tem ukrepu lahko znašajo največ 45 % upravičenih stroškov posamezne investicije; • višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % skupno razpisanih sredstev.

Vsak od navedenih ukrepov se mora izvajati na območju občine Gornja Radgona.

 

VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa v letu 2019, znaša 55.000,00 EUR in so vezana na proračun Občine Gornja Radgona, zato morajo biti porabljena v letu 2019.

 

UPRAVIČENCI - POGOJI IN MERILA 

 

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del razpisa ter v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona. Če bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo upravičencem, v skladu s predlogom komisije, dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

 

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

  • mikro in mala podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah – ZGD-1-NPB14 (Ur.l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), Zakonom o socialnem podjetništvu - ZSocP (Ur.l. RS, št. 20/11, 90/14 in 13/18) in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, kjer zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;
  • samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež in registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in mala podjetja iz prejšnje alineje);
  • fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Gornja Radgona v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve;
  • občani, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na območju občine Gornja Radgona oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložile vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja na območju Občine Gornja Radgona, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.

 

Vlagatelj lahko kandidira na javni razpis samo z eno vlogo na posamezen ukrep. Med »povezanimi podjetji« na javni razpis lahko kandidira le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh vlagateljev med seboj »povezanih podjetij« zavrnjene.

Pri izračunu upravičenih stroškov se upošteva vrednost računa brez DDV.

 

NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – se lahko vloži osebno ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naziva in polnega naslova prijavitelja, s pripisom (glede na prijavo na ukrep):

  • NE ODPIRAJ, JR - MG – samozaposlitev
  • NE ODPIRAJ, JR - MG – odpiranje novih delovnih mest
  • NE ODPIRAJ, JR - MG – socialno podjetništvo
  • NE ODPIRAJ, JR - MG – naložbe

 

Rok za oddajo vlog do vključno 15. 7. 2019

Če nepovratna sredstva po tem razpisu ne bodo v celoti porabljena, bo določen dodaten rok za oddajo vlog in odpiranje ponudb. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Predviden datum odpiranja vlog je 18. 7. 2019

 

Razpisna dokumentacija po ukrepih je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona:

  • www.gor-radgona.si  ali
  • vsak delavnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (glavna pisarna, pisarna št. 25/I).

 Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti pri Draganu Kujundžiču na tel. št. 02/564 38 23 in Mateji Coklin na tel. št. 02/564 82 08 ali na el. naslovih: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

 

Več na spleti strani https://www.gor-radgona.si/novice/2019061111433360/