13

jun

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

- redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;

- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;

- kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;

- izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;

- sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnosti društev, sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, programe izvedene v preteklem letu, za pripravo in uporabo prostora za prireditev, za tehnično izvedbo ter za obveščanje in organizacijo prireditve.

VIŠINA SREDSTEV

Okvirna višina predvidenih razpisnih sredstev za namene sofinanciranja programov in projektov na področju kulturne dejavnosti je 30.000,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180331- sofinanciranje programov kulturnih društev.

 

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

- društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture, 

- neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

 

POGOJI IN MERILA

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji oziroma upravičenci:

- da imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona,

- glede na sofinanciranje s strani občine Gornja Radgona, se društva s svojim programom predstavljajo v domači občini oziroma vsaj dva krat v letu izvedejo projekt ali prireditev v Občini ali sodelujejo na prireditvah v Občini,

- da občinski upravi redno dostavljajo letno poročilo o svojem delovanju, ki vsebuje tudi poročilo o realizaciji projektov za leto, za katerega so prejeli sredstva iz občinskega proračuna ter redno izpolnjujejo druge obveznosti do občine,

- da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

- da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu in plačani članarini,

- da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,

- da delujejo najmanj eno leto,

- da vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev,

- da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina Gornja Radgona, 

- da ne sodelujejo pri drugih programih sofinanciranja v občini, oziroma,

- da izpolnjujejo druge pogoje iz pristojnega pravilnika.

 

VSEBINA VLOGE

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I) ali na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloga se posreduje na zahtevanih obrazcih iz razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin vključno z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno srede, 3. julija 2019, na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprtih kuvertah s pripisom: »Javni razpis KULTURA 2019 – NE ODPIRAJ«. Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja. Sredstva javnega razpisa morajo biti porabljena do konca leta 2019. 

 

Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Majda Ferenc, telefon 02/564 38 35, vsak delovni dan v času uradnih ur.

 

Več na spletni strani: http://www.gor-radgona.si/novice/2019061215194625/