13

jun

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV S STRANI OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2019 – PRVI DEL 

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:

− kulturne aktivnosti (koncerte, predstave, razstave, proslave, okrogle mize in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi dejavnosti na lokalni in širši ravni),

− športno-rekreativne aktivnosti,

− aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine (festivali, sejmi, karnevali, ipd.),

− druge aktivnosti, ki pripomorejo k obogatitvi družbenega, socialnega in medgeneracijskega druženja in udejstvovanja. Sredstva dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

 

Sredstva za investicije niso predmet tega javnega razpisa

 

UPRAVIČENCI

- fizične osebe z registrirano dejavnostjo in s sedežem v Občini Gornja Radgona,

- pravne osebe s sedežem v Občini Gornja Radgona,

- pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Gornja Radgona, izvedejo pa aktivnost v Občini Gornja Radgona ali izven, le v kolikor je aktivnost večjega in širšega pomena (regijskega ali državnega).

Upravičenci, ki na podlagi tega javnega razpisa prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih promocijskih ali drugih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina Gornja Radgona.  Vsak upravičenec lahko sredstva pridobi za največ dve aktivnosti na leto. Ista aktivnost je lahko sofinancirana samo iz enega proračunskega vira občine.

 

VIŠINA SREDSTEV

Predvidena višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti za leto 2019 znaša 5.000,00 eur. Glede na število prispelih vlog, se neporabljena sredstva lahko prenesejo na drugi del razpisa.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si  in vsak delovni dan v glavni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona (soba št. 25/I). Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo pri Majdi Ferenc na tel. št. 02 564 38 35 ali preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko prijavitelji oddajo osebno ali pošljejo po pošti  do vključno srede, 3. julija 2019 na naslov:  Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti kuverti z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV 2019«  Na kuverti je potrebno navesti tudi naziv in naslov prijavitelja. 

 

Več na spletni strani https://www.gor-radgona.si/novice/2019061216304668/