13

jun

Javni razpis ZA ZBIRANJE PROGRAMOV ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2019 

VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev razpisa znaša 8.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENCI

Na razpisu se lahko prijavijo prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

 

POGOJI

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:

- da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva;

- da imajo sedež ali podružnico v Občini Gornja Radgona;

- da imajo sedež izven območja Občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v svoj program tudi občane Občine Gornja Radgona;

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;

- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov; - da ob prijavi na javni razpis predložijo popolno zahtevano razpisno dokumentacijo s priloženo finančno konstrukcijo pridobljenih sredstev;

- da za isti program ne kandidirajo v drugem razpisu občinskega proračuna.

 

 PRIJAVA

Prijave morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v glavni pisarni Občine Gornja Radona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na spletni strani Občine Gornja Radona: www.gor-radgona.si.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 8. 7. 2019 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti ovojnici s pripisom: »Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2019 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali v glavni pisarni Občine Gornja Radgona. Na ovojnici prijave mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Prijave, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene vlagatelju. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I.

 

Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Osojnik, telefon 02/564-38-31, vsak delovni dan v času uradnih ur.

 

Več na spletni strani https://www.gor-radgona.si/novice/2019061217105481/