13

jun

Javni razpis O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2019  

Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

VIŠINA SREDSTEV

Sredstva za javni razpis v skupni višini 42.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2019 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

  •  Državne pomoči po skupinskih izjemah

1A - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

2A - Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

3A Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij

  • De minimis pomoči

1B Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

2B Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

  • Ostali ukrepi Občine

1C Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Za ukrepe Državne pomoči po skupinskih izjemah (1A, 2A in 3A) in De minimis pomoči (1B, 2B) je na razpolago 35.000 EUR, za Ostale ukrepe Občine (1C) pa 7.000 EUR

 

POGOJI ZA UPRAVIČENCE

  1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
  2. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2019 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo je 5.000,00 EUR.
  3. Pomoči po tem javnem razpisu se ne odobrijo za plačilo taks, režijskih stroškov, stroške za refinancirane obresti, za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, za investicije, ki se izvajajo izven območja občine in za investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključena pred zadnjim izplačilom zahtevka.

 

UKREPI IN UPRAVIČENCI

Državne pomoči po skupinskih izjemah

UKREP 1A

Upravičenci do pomoči:  

– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa  je vpisano v register kmetijskih gospodarstev.        Višina pomoči:

do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,

– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.     

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, se lahko dodeli za naslednja podukrepa in sicer:

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.    

1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.  

UKREP 2A

Upravičenci do pomoči: 

– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.

Višina pomoči:

do 100 % upravičenih stroškov naložbe v ohranjanje neproizvodne dediščine - arheoloških ali zgodovinskih značilnosti na kmetijskem gospodarstvu, 

– najvišji skupni znesek pomoči je 5.000 EUR letno.

UKREP 3A

Upravičenci do pomoči:

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine, in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

Intenzivnost pomoči:

– pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije;

– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 300,00 € na kmetijsko gospodarstvo.

 

De minimis pomoči

 UKREP 1B

Upravičenci do pomoči: 

– kmetijska gospodarstva, ki se glede na registracijo dejavnosti ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Višina pomoči:

do 50% upravičenih stroškov.

UKREP 2B

Upravičenci do pomoči: 

– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

Višina pomoči:

do 100 % upravičenih stroškov

 

Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

UKREP C1

Upravičenci do pomoči: 

– društva in združenja, ki so registrirana po zakonu o društvih in je njihova glavna dejavnost kmetijstvo (odločba o vpisu v register) in imajo urejeno evidenco o članstvu, 

– delujejo na območju občine oziroma združujejo člane iz občine Gornja Radgona,

– da izpolnjujejo pogoje in merila javnega razpisa in k prijavi za razpis priložijo vso popolno zahtevano dokumentacijo,

– da izvajajo in se vključujejo v aktivnosti na območju Občine Gornja Radgona in o tem vodijo evidenco.

Višina pomoči:

do 100 % upravičenih stroškov;

– sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnosti društev ter programe izvedene v preteklem letu;

– programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter z ustreznimi poročili.

  

PRIJAVA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – je potrebno v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2019« nasloviti na: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Rok za oddajo vlog:      

1. za ukrep: Podpora delovanju društev – do vključno ponedeljka, 5. avgusta 2019.

2. za ukrep: Državne pomoči po skupinskih izjemah in ukrep za de minimis pomoči – do vključno četrtka, 8. avgusta 2019.

 

Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja. Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo a spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si, vsak delovnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

 

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. številki 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 Več na spletni strani https://www.gor-radgona.si/novice/2019061217280627/