17

jun

Javni razpis »PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČIH MREŽ TER VSTOP NOVIH IZVAJALCEV ZA NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE«

RAZPISUJE: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Namen javnega razpisa je tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi tudi namenu krepitve in razvoju novih preventivnih aktivnosti v skupnosti.

UPRAVIČENCI

Prijavitelj je lahko dom za starejše iz 50. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19, v nadaljnjem besedilu: ZSV), ki je sočasno tudi izvajalec socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, skladno s 1. točko 6. Člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17, v nadaljnjem besedilu: PSNSVS) in izvaja storitve v javni mreži.

Prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR obvezno poveže v konzorcij, kjer je obvezni partner zdravstveni dom, kot izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v javni mreži. Zdravstveni dom mora imeti organizirano patronažno službo, ki se izvaja v okviru dejavnosti zdravstvenega doma ali kot patronažna služba s koncesijo.

Prijavitelj ima na geografskem območju, ki ga pokriva konzorcijski partner zdravstveni dom, na področju celodnevne institucionalne oskrbe starejših vključenih najmanj 120 uporabnikov, na področju pomoči družini na domu pa najmanj 50 uporabnikov (upoštevajo se podatki o povprečnem mesečnem številu uporabnikov za preteklo leto).

Dodatni partnerji v konzorciju so lahko subjekti, ki delujejo na območju zdravstvenega doma, in sicer območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), ostali subjekti, ki izvajajo zdravstvene in socialno varstvene storitve in programe v javni mreži, lekarne, nevladne in humanitarne organizacije, zavodi in skupnosti zavodov ter drugi subjekti, ki lahko s svojim delovanjem pripomorejo k izvajanju ukrepov tega javnega razpisa.

 

KLJUČNI CILJI RAZPISA:

– vzpostavitev enotne vstopne informacijske točke (v nadaljnjem besedilu: VIT);

– testiranje novega ocenjevalnega orodja za oceno upravičenosti do integrirane oskrbe;

– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in vrednotenje novih storitev, vključno s storitvami e-oskrbe za starejšo populacijo, ki je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisna od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil ter je v skladu s z ocenjevalnim orodjem, ki ga določi ministrstvo, ocenjena kot upravičena do storitev;

– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in vrednotenje novih storitev za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti, krepitev avtonomije posameznika, do katerih je upravičena populacija iz predhodne alineje in populacija starejših od 65 let, ki je na podlagi orodja, ki ga določi ministrstvo, ocenjena kot krhka;

– oblikovanje integrirane obravnave posameznika (s povezovanjem obstoječih in novih storitev) in kontinuiranega spremljanja v primeru prehodov med izvajalci s področja zdravstva ter socialnega varstva;

– oblikovanje kliničnih poti oziroma protokolov sodelovanja med sistemom zdravstva in socialnega varstva;

– oblikovanje in spremljanje kazalnikov kakovosti storitev;

– vzpostavitev informacijske podpore oceni upravičenosti, načrtovanju in spremljanju izvajanja obstoječih ter novih storitev izvajalca v realnem času;

– krepitev znanj s področja paliativne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: PO) na primarni ravni;

– usposabljanje zaposlenih za kakovostno, varno, multiprofesionalno in multisektorsko, k posamezniku ter njegovim potrebam usmerjeno izvajanje storitev.

 

Ciljne skupine JR so:

– izvajalci storitev in programov,

– osebe, ki potrebujejo integrirane skupnostne storitve in programe, in sicer:

– starejši, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil in pri katerih je z uporabo enotnega ocenjevalnega orodja, ki ga določi ministrstvo, ugotovljeno, da so upravičeni do storitve,

– starejše osebe, ki so skladno z orodjem, ki ga določi ministrstvo, ocenjene kot krhke,

– starejše osebe, ki so skladno s Prilogo 4: Kriteriji za uvrstitev v paliativno oskrbo upravičene do PO,

– strokovni delavci in sodelavci pri prijavitelju in konzorcijskih partnerjih JR in druga zainteresirana strokovna javnost v okolju, kjer se izvaja projekt in

– zainteresirana laična javnost.

 

KLJUČNI PRIČAKOVANI REZULTAT je implementacija modela integrirane oskrbe v skupnosti, razvoj novih storitev v skupnosti in krepitev področja preventive ter zagotavljanje kontinuitete obravnave med različnimi izvajalci s področja zdravstva in socialnega varstva v javni mreži. Ključni pričakovani cilj je tudi transparentnost in optimizacija sistema ter poenostavitev dokumentiranja v procesu uveljavljanja, načrtovanja in izvajanja storitev.

KLJUČNI CILJ je tudi podpora obstoječim izvajalcem za preoblikovanje obstoječega načina izvajanja storitev in vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše.

 

VSEBINSKA PODROČJA IN PREDVIDENE AKTIVNOSTI

Prijava projekta je možna na enega izmed sklopov:

V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.

 

SKLOP 1: »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«.

 

Predvidene aktivnosti:

 1. Analiza obstoječega stanja;
 2. Usposabljanje zaposlenih;
 3. Vzpostavitev vit in testiranje ocenjevalnega orodij za oceno upravičenosti do novih storitev po tem jr;
 4. Vzpostavitev informacijske podpore za beleženje in podajo ocene upravičenosti, načrtovanje in spremljanje izvajanja storitev po obstoječih predpisih in novih storitev ter za izvedbo po v realnem času v okviru jr;
 5. Implementacija, testiranje in spremljanje novih storitev skladno z vsebino jr ter vzpostavitev mehanizmov koordinacije različnih deležnikov v sistemu integrirane oskrbe;
 6. Krepitev znanj s področja po;
 7. Vzpostavitev enotnih kazalnikov kakovosti storitev v vseh okoljih, kjer se izvaja projekt;
 8. Promocija vsebin izvajanih v okviru jr v širšem okolju;
 9. Statistično spremljanje in poročanje;
 10. Strokovno vodenje in koordinacija projekta.

 

SKLOP 2: »Prilagoditev obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija«.

V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.

 

Predvidene aktivnosti:

 1. Analiza obstoječega stanja;
 2. Usposabljanje zaposlenih;
 3. Vzpostavitev vit in testiranje ocenjevalnega orodij za oceno upravičenosti do novih storitev po tem jr;
 4. Vzpostavitev informacijske podpore za beleženje in podajo ocene upravičenosti, načrtovanje in spremljanje izvajanja storitev po obstoječih predpisih in novih storitev ter za izvedbo po v realnem času v okviru jr;
 5. Implementacija, testiranje in spremljanje novih storitev skladno z vsebino jr ter vzpostavitev mehanizmov koordinacije različnih deležnikov v sistemu integrirane oskrbe;
 6. Krepitev znanj s področja po;
 7. Vzpostavitev enotnih kazalnikov kakovosti storitev v vseh okoljih, kjer se izvaja projekt;
 8. Promocija vsebin izvajanih v okviru jr v širšem okolju;
 9. Statistično spremljanje in poročanje;
 10. Strokovno vodenje in koordinacija projekta.

 

ROK ZA PORABO SREDSTEV

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od sklepa o izboru do 30. 6. 2022. Obdobje upravičenosti izdatkov je od sklepa o izboru do 31. 8. 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od sklepa o izboru do 30. 9. 2023.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.

 

VIŠINA SREDSTEV IN FINANCIRANJE

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis znaša za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 največ do 13.173.900,00 EUR.

Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje stroškov projekta. Upravičeni izdatki izbranih projektov so v celoti, 100%, upravičeni do povračila. Namenska sredstva ESS predstavljajo 80% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.

V KRVS bodo trije izbrani upravičenci skupaj prejeli 7.904.340,00 EUR, v KRZS bosta dva izbrana upravičenca skupaj prejela 5.269.560,00 EUR, posamezni prijavitelj iz KRVS oziroma KRZS pa 2.634.780,00 EUR.

Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: 60% na KRVS in 40% na KRZS od okvirne skupne višine sredstev, ki so na razpolago za JR. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.

Izbrani prijavitelj lahko v skladu z določili zadnjih veljavnih Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020 Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zaprosi za predplačilo iz državnega proračuna Republike Slovenije.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

za dodelitev sredstev je 31. 7. 2019 do 12. ure. Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo.

Kuverta mora biti opremljena z označbo prijave, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor operacij« »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše««, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do zgoraj določenega roka, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

 

DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE

Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov ministrstva: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani ministrstva pod rubriko »Pogoste vsebine za javnost«, »Javne objave«, »Javni razpisi s področja zdravja« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se postavljajo do vključno dne 24. 7. 2019.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, podatki o tem bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: www.mz.gov.si.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/.