17

jun

Javni poziv – SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PROGRAMSKEGA PODROČJA LIFE ZA LETO 2019

RAZPISUJE: Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2019

Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije) sklenili z Evropsko komisijo pogodbo o sofinaciranju projekta, da lahko zaprosijo za sredstva sofinanciranja za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

POGOJI ZA UDELEŽBO

– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti s strani Evropske komisije podpisano pogodbo za izvajanje odobrenega projektnega predloga po Razpisu Evropske komisije,

– Upravičenci po tem pozivu so upravičenci, navedeni v pogodbi z Evropsko komisijo, odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu, ki se izvaja na območju Republike Slovenije in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

 

POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE:

– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju na podlagi razpisa EK za leto 2019,

– Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste akcije v projektu, ki se bodo izvajale na ozemlju Republike Slovenije in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki Sloveniji,

– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:

– Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007, Uradni list EU L 347/185 z dne 20. 12. 2013,

– Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. Februarja 2018 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2018–2020, Uradni list EU L 39/11 z dne 14. 2. 2018,

– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE 2019 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh Evropske komisije, https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

 

OKVIRNI DELEŽ SOFINANCIRANJA

 

Podprogram

 

Proračunska postavka/ Višina sofinanciranja Ministrstva (predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta)*

1. Podprogram za okolje

Vse projektne teme

Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 20%

2. Podprogram za podnebne ukrepe

 

Vse projektne teme

Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe do vključno 20%

 

Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi na podlagi tega poziva pravočasno predloženi projekti, izbrani s strani Evropske komisije, do maksimalnega deleža sofinanciranja iz gornje tabele. Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunskih postavkah 559 Sklad za podnebne spremembe in 153220 Mednarodni projekti LIFE, kar se bo upoštevalo ob pripravi proračunov za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08,

PREDVIDENO OBDOBJE PORABE SREDSTEV:

Sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka izvajanja le-teh.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom za »Javni poziv javni poziv – sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2019«.  

Podpisane pogodbe z Evropsko komisijo morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo.

 

BESEDILO IN INFORMACIJE JAVNEGA RAZPISA

Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

 

Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:

 

Podprogram za okoljske ukrepe – Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 01/478-74-54 (ali 01/478-73-10 tajništvo), ali e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

– Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 01/478-74-83 (ali 01/478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

– Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije – Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej – Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec.

 

Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, tel. 01/478-73-39 (ali 01/478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.