24

jun

Javni razpis »SPODBUJANJE TRAJNOSTNE POSLOVNE STRATEŠKE TRANSFORMACIJE IN RAZVOJ NOVIH POSLOVNIH MODELOV V SLOVENSKIH PODJETJIH ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI«

RAZPISUJE: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

CILJ JAVNEGA RAZPISA je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja. Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij.

– finančna podpora vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij.

Trajnostna poslovna strateška transformacija podjetij se bo izvajala procesno, najprej z udeležbo podjetij v programu Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov v podjetjih 2019–2022 (v nadaljevanju: Akademija TPSMP), nato z izvajanjem pilotnih izvedbenih projektov. Akademija TPSMP vključuje do 5 mesečni celovit proces, v katerem podjetja skupaj s strokovnjaki pripravijo trajnostne poslovne/korporacijske strategije, trajnostne poslovne modele in izvedbene projekte. Izvedbo programa Akademije TPSMP v celoti organizira in stroškovno krije agencija. Več o pomenu trajnostne strateške transformacije podjetij in načinu izvedbe Akademije TPSMP je opredeljeno v poglavju 1 in 2 razpisne dokumentacije.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Predmet javnega razpisa zajema:

Sklop A: – financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.

Sklop B: – sofinanciranje izvedbenih projektov podjetij.

Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave. V vsak cikel bo vključenih predvidoma 10–13 prijaviteljev, skupaj vsaj 60 različnih malih in srednje velikih podjetij. Posamezni cikel se izvede tudi, če bo izbranih manj kot 10 prijaviteljev. Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem razpisu. Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016–2017, ki jo je izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega razpisa.

 

REGIJA IZVAJANJA

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in

– Kohezijska regija zahodna Slovenija.

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji in tam izvajali aktivnosti operacije. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. Prijavitelj ima lahko sedež v kateremkoli programskem območju. Prijavitelji s sedežem v katerikoli drugi članici Evropske unije bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli na dan oddaje vloge podružnico v Republiki Sloveniji in tam izvajali aktivnosti operacije. Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz 3. poglavja razpisne dokumentacije.

 

CILJNE SKUPINE/PREJEMNIKI SREDSTEV

Ciljna skupina so posamezne male in srednje velike pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljevanju: ZGD-1) ali kot zadruga z omejeno odgovornostjo v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo). Ciljna skupina so male in srednje velike pravne ali fizične osebe, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele ter na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu, kakor tudi pri hitrejšem vstopanju na nove izvozne trge ter vključevanju v globalne verige vrednosti. Prejemniki sredstev so prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere se izda sklep o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo o vključitvi v izvedbo sklopa A ali sklopa B.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in druga določila javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev in drugih določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se s sklepom zavrne.

Splošni in posebni pogoji za prijavitelje sklopa A in B so podrobno opisani v razpisni dokumentaciji v poglavju 4. Prijavitelj ima lahko v okviru tega javnega razpisa z agencijo sklenjeno le eno pogodbo. . Prijavitelji, ki so bili vključeni v pilotno Akademijo TPSMP v obdobju 2016–2017, se v času izvajanja tega javnega razpisa ne morejo vključiti v Sklop A oziroma Akademijo TPSMP 2019-2022, lahko pa so izbrani za Sklop B.

POSTOPEK OCENJEVANJA VLOG za vključitev v Sklop A: Prijavitelje bo strokovna komisija ocenila v dveh korakih:

– Korak 1: ocenjevanje prijavitelja po merilih na podlagi navedb v vlogi,

– Korak 2: ocenjevanje prijavitelja po merilih na podlagi osebnega intervjuja.

Komisija prijavitelje razvrsti po vrstnem redu števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjenega za posamezno programsko območje. Komisija v Korak 2 predlaga predvidoma skupaj 13 najbolje ocenjenih prijaviteljev iz Koraka 1. Način ocenjevanja, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje v Koraku 2 so natančneje opredeljeni v 5. poglavju razpisne dokumentacije.

 

OKVIRNA VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa je:

  1. Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR. Izvajanje aktivnosti v okviru sklopa A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih stroškov storitev in se opredeli kot nefinančna pomoč prijaviteljem/prejemnikom sredstev. Prijavitelji/prejemniki sredstev prejeto pomoč upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije.
  2. Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR. Prijavitelji prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev v sklopu B za izvedbo predlaganih projektov.

Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji.

 

OBDOBJE RAZPOLOŽLJIVOSTI SREDSTEV javnega razpisa obsega proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022, oziroma traja do porabe sredstev.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od objave javnega razpisa do 31. 12. 2022.

 

SHEMA IN SKLADNOST S PRAVILI DRŽAVNIH POMOČI

– Izvedba aktivnosti v okviru Sklopa A bo potekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)«. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska de minimis pomoči, kot določa shema pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let (2017, 2018, 2019). Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči.

– Sofinanciranje izvedbenih projektov v okviru Sklopa B: Sofinanciranje izvedbenih projektov v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašenih shem državnih pomoči. Več v razpisni dokumentaciji v poglavju 9.

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN NAČIN FINANCIRANJA

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči MSP, shemo državnih pomoči RRI, na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)« in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Izvajanje aktivnosti v okviru sklopa A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč do največ 24.250,00 EUR upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije. Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v Akademiji TPSMP oziroma Sklopu A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.

 

V okviru izvajanja Sklopa B prijavitelji/prejemniki sredstev prejmejo finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo predlaganih projektov.

 

Shema državne pomoči

Upravičeni stroški

Intenzivnost pomoči

Maksimalni znesek pomoči na upravičenca MSP

MSP

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve

Do vključno 50% upravičenih stroškov

100.000,00 EUR

RRI

Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški osebja

Stroški uporabe osnovnih sredstev: instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v obsegu ter za obdobje uporabe v izvedbenem projektu

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov na podlagi strogo poslovnega odnosa

Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot neposredna posledica izvedbenega projekta

 

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Roki za oddajo vlog za Sklop A:

– 1. rok: 19. 7. 2019

– 2. rok: 29. 11. 2019

– 3. rok: 30. 4. 2020

– 4. rok: 30. 9. 2020

– 5. rok: 23. 4. 2021

 

Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda vlogo/predlog oziroma predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek ocenjevanja.

V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v 7. in 9. poglavju razpisne dokumentacije.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do datuma posameznega roka za oddajo vlog iz prvega odstavka te točke javnega razpisa. Vloga se lahko odda po pošti ali osebno.

Vloga na javni razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici, na sprednji strani opremljeni z Obrazcem 7 iz razpisne dokumentacije.

 

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S PRIPRAVO PRIJAVE IN POJASNILA k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vprašanja morajo prispeti na gornji naslov najkasneje 10 dni pred iztekom zadnjega predpisanega roka za oddajo vlog. Agencija bo odgovore na vprašanja objavljala 1x tedensko. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila. Vprašanja in odgovori bodo objavljani na spletni strani, zato naj bodo zastavljena tako, da ne razkrivajo morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščani preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

 

Več o pogojih razpisa na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovne-strateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl