24

jun

Javni poziv 72SUB-SNESLS19 - NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA NOVE NALOŽBE V GRADNJO SKORAJ NIČ-ENERGIJSKIH STAVB SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA

RAZPISUJE: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

 

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA je spodbujanje gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena (v nadaljnjem besedilu: stavbe) z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Nepovratne finančne spodbude so namenjene spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z naslednjo enotno klasifikacijo objektov, opredeljeno v skladu s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov:

  • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
  • 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice;
  • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
  • 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
  • 12650 Stavbe za šport.

 

Občine spodbujamo k odločitvi za optimalno in trajnostno zasnovo stavb, učinkovito vodenje, nadzor in izvedbo projektov, kar dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja. Najvišje spodbude (iz sredstev Sklada za podnebne spremembe) so namenjene gradnji stavb z uporabo lesa, ki imajo vgrajene izolacijske materiale naravnega izvora in leseno stavbno pohištvo, hkrati pa s povečanjem rabe obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb v lasti občin zmanjšujejo prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšujejo kakovost zunanjega zraka, prispevajo k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva ter k povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Nova naložba je naložba, ki jo bo občina (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), ki je investitor in financira naložbo, začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru gradnje nove prizidave, mora le-ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno v skladu s tem javnim pozivom.

 

SKUPNA VIŠINA SREDSTEV po tem javnem pozivu znaša 17.000.000,00 EUR, pri čemer je 10.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v gradnjo lesenih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena z vgrajenimi izolacijskimi materiali naravnega izvora in lesenim zunanjim stavbnim pohištvom, ki se uvrščajo v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva.

 

PRIZNANI STROŠKI so vsi stroški, povezani z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe. Stroški za izdelavo projektne dokumentacije in stroški nadzora niso priznani stroški.

Med dodatne priznane stroške za stavbe, ki se uvrščajo v I. skupino, opredeljeno v točki 3. c) javnega poziva, se upošteva tudi izvedba naslednjih ukrepov trajnostne gradnje:

– izvedba kolesarnice, kot zavarovanega, pokritega in enostavno dostopnega prostora;

– izvedba posebnih parkirnih prostorov s postajami za električne avtomobile;

– izvedba zajema deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi;

– izvedba zelene strehe.

V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko priznani stroški dosegajo največ 50% pogodbene vrednosti gradnje stavbe.

 

VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP, načina gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju ter glede na neto ogrevano in prezračevano površino stavbe, opredeljeno v PZI. Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša do 50% priznanih stroškov naložbe.

 

UPRAVIČENE OSEBE za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena, ki je v lasti občine.

 

VLOGA IN ROKI

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 72SUB-sNESLS19 in obvezne priloge v tiskani obliki.

 

Vlagateljica je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagateljica mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada.

Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

 

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.  Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagateljice natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Informacije o javnem pozivu lahko vlagateljice pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagateljica se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v uradnem listu Republike Slovenije. Vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami v tiskani obliki osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Več o pogojih razpisa na spletni strani https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=176