24

jun

Javni poziv OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM ZA DODELITEV SPODBUD NAMENJENIH IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI, PODJETNOSTI IN INOVATIVNOSTI MED MLADIMI V LETIH 2019/2020

RAZPISUJE: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (SPIRIT Slovenija).

 

NAMEN, CILJI IN PREDMET JAVNEGA POZIVA

Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 2500 mladih.

 

Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:

– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti ...;

– oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;

– spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;

– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti. Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).

 

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti:

– izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;

– izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih,

– izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

 

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne aktivnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

 

UPRAVIČENCI DO FINANCIRANJA

– osnovne šole, ki so vpisane v seznam osnovnih šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010   – srednje šole, ki so vpisane v seznam srednjih šol, ki je objavljen na spletni povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010  

 

Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2019/2020.

Splošni in posebni pogoji za kandidiranje na tem pozivu so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, ki so na voljo prijaviteljem za financiranje tega javnega poziva je največ 150.000,00 EUR v proračunskem letu 2019. Sredstva izvajalca so zagotovljena na proračunski postavki 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo.

 

OBSEG IN NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV

Z izbranimi prijavitelji bo SPIRIT Slovenija sklenil pogodbo o financiranju. Vzorec pogodbe je del pozivne dokumentacije. Sredstva izvajalca po tem javnem pozivu bodo prijaviteljem dodeljena v višinah določenih v okviru posamezne aktivnosti za katero so kandidirali, in sicer:

– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti v višini standardnega obsega stroškov 2.200,00 EUR;

– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov v višini standardnega obsega stroškov 3.100,00 EUR;

– Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s financiranjem stroškov zunanjih izvajalcev v višini standardnega obsega stroškov 1.000,00 EUR od začetka izvajanja aktivnosti do 15. 11. 2018

 

Znesek financiranja vseh aktivnosti posameznega prijavitelja v okviru tega javnega poziva mora biti manjši od 10.000,00 EUR.

 

ODDAJA VLOGE

Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirni obliki, v originalu in v celoti skladno z navodili in obrazci iz pozivne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elektronskem nosilcu podatkov in v obliki (word, excel), kot so nastali (ne skenirano). Posredovani obliki (papirna in elektronska) morata biti enaki. V primeru razlik se upošteva papirna oblika vloge. Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce v delu, ki za to ni predviden.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG je 15. 7. 2019. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:

  1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajalca javnega poziva, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje zadnji dan za oddajo vlog, v času uradnih ur SPIRIT Slovenija med 9. in 13. uro,
  2. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog,
  3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na zadnji dan za oddajo vlog, tj. najkasneje ob 23.59 uri.

 

Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, označeni z navedbo »ne odpiraj – vloga na javni poziv JP MLADI 2019/2020« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova.

 

POZIVNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega poziva http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni pozivi in naročila« in na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod rubriko »Pozivi«.

 

DODATNE INFORMACIJE: odgovorna oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT-a je Dražen Jeremić.

 

Več o razpisu na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-poziv-osnovnim-in-srednjim-solam-za-dodelitev-spodbud-namenjenih-izvajanju-aktivnosti-za-spodbujanje-ustvarjalnosti-podjetnosti-in-in