02

jul

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA DO LETA 2022

RAZPISUJE: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo na naslednjih sklopih in področjih:

Sklop 1: Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s tem povezane škode:

– Področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola;

– Področje B: Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;

– Področje C: Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih psihoaktivnih

snoveh in z njimi povezane škode ter preprečevanja nekemičnih zasvojenosti.

Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja:

– Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja;

– Področje B: Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski.

Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni.

Sklop 4: Programi sodelovanja mladih pri izvajanju Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012–2020.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

 1. Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu za sklop 1 in sklop 3 so neprofitne nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji.
 2. Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu za sklop 2 in sklop 4 so neprofitni javni zavodi in NVO s sedežem v Republiki Sloveniji.

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

za sklop 1 in sklop 3:

 1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki ima sedež v Republiki Sloveniji.
 2. Prijavljeni program se nanaša na enega od sklopov v točki II. javnega razpisa.
 3. Za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva oziroma viri najmanj v višini 5% od ocenjene vrednosti prijavljenega programa.
 4. Zaprošeni znesek ne presega razpisanih sredstev za sklop 1 in sklop 3 javnega razpisa.

 za sklop 2 in sklop 4:

 1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki ima sedež v Republiki Sloveniji.
 2. Prijavljeni program se nanaša na enega od sklopov v točki II. javnega razpisa.
 3. Za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva oziroma viri najmanj v višini 5% od ocenjene vrednosti prijavljenega programa.
 4. Zaprošeni znesek ne presega razpisanih sredstev za sklop 2 in sklop 4 javnega razpisa.

Pri sklopu 2 je za področje B (Programi svetovanja in psihosocialne pomoči v duševni stiski) poleg formalnih pogojev potreben tudi vsebinski pogoj, in sicer: Mreža svetovalnic najmanj v 10 statističnih regijah Republike Slovenije (obvezno izpolnjena »Izjava o regijski razpršenosti svetovalnic«, ki je Priloga 6 Prijavnice JR 2019/22).

 

OBVEZNA OBLIKA IN VSEBINA VLOGE

Razpisna dokumentacija (Prijavnica JR 2019/22) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delovnik med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja .

Vlagatelji morajo vlogo oddati na Prijavnici JR 2019/22 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022«.

 

CILJI RAZPISA

Sklop 1

Področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola

– večja ozaveščenost o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola;

– boljša dostopnost do programov pomoči;

– zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih;

– boljše povezovanje različnih akterjev na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju alkoholne politike;

– doslednejše izvajanje področne zakonodaje.

Področje B: Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov

– preprečevanje začetka kajenja in uporabe drugih povezanih izdelkov pri posameznih skupinah prebivalstva, posebej pri mladih;

– večji delež posameznikov, ki bodo prenehali kaditi oziroma uporabljati druge tobačne izdelke in povezane izdelke;

– izboljšanje povezovanja različnih akterjev na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju tobačne politike;

– doslednejše izvajanje področne zakonodaje.

Področje C: Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih psihoaktivnih snoveh in z njimi povezane škode ter preprečevanja nekemičnih zasvojenosti

– zmanjšanje števila uporabnikov prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter škodljive rabe digitalnih tehnologij;

– dvig starosti pri prvi uporabi drog;

– socialna reintegracija bivših uporabnikov drog;

– varna zabava mladih.

 Sklop 2

Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja

– izboljšanje duševnega zdravja populacije otrok, mladostnikov, aktivne populacije in starejših;

– krepitev strokovnih kapacitet za naslavljanje problemov duševnega zdravja populacije.

Področje B: Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski

– zmanjšanje bremena duševnih bolezni, čustvenih stisk ter obvladovanju samomorilnega vedenja.

 Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni

– opolnomočenje bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi

– ozaveščanje širše javnosti o dejavnikih tveganja, zdravljenju in preprečevanju zapletov za različne kronične nenalezljive bolezni in stanj.

 Sklop 4: Programi sodelovanja mladih pri izvajanju

– zagotoviti podporo izvajanju Strategije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 in akcijskega načrta ter Ostavske deklaracije;

– sofinanciranje programov mreženja mladinskih in študentskih ter podobnih organizacij s strokovnjaki (urbanizma in prostorskega načrtovanja, prometa, športa, javnega zdravja), na področju prostorskega (urbanističnega) načrtovanja za javno zdravje za povečanje ozaveščanja različnih javnosti.

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA JAVNI RAZPIS

Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 v okviru javnega razpisa znašajo 9.000.000 evrov.

Za leto 2020 znašajo 3.000.000 evrov, za leto 2021 3.000.000 evrov in za leto 2022 3.000.000 evrov. Sofinancira se izvajanje programov od novembra leta 2019 do novembra 2022.

 

Po posameznih sklopih so razpisana naslednja sredstva v okvirni višini za leta 2020, 2021 in 2022:

Sklop 1: Programi preprečevanja rabe, dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s tem povezane škode – Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020, 2021 in 2022 v okviru javnega razpisa znašajo 5.550.000 evrov. Za leto 2020 znašajo 1.850.000 evrov, za leto 2021 1.850.000 evrov in za leto 2022 1.850.000 evrov.

Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja – Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020, 2021 in 2022 v okviru javnega razpisa znašajo 2.100.000 evrov. Za leto 2020 znašajo 700.000 evrov, za leto 2021 700.000 evrov in za leto 2022 700.000 evrov.

Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni – Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020, 2021 in 2022 v okviru javnega razpisa znašajo 1.200.000 evrov. Za leto 2020 znašajo 400.000 evrov, za leto 2021 400.000 evrov in za leto 2022 400.000 evrov.

Sklop 4: Programi sodelovanja mladih pri izvajanju Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012–2020 – Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020, 2021 in 2022 v okviru javnega razpisa znašajo 150.000 evrov. Za leto 2020 znašajo 50.000 evrov, za leto 2021 znašajo 50.000 evrov, za leto 2022 znašajo 50.000 evrov.

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 95%. Vsaj 5% se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma z lastno udeležbo, ki se izkaže v prostovoljnem delu po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15). Prostovoljsko delo se prizna samo vlagateljem, ki so pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve, skladno z Zakonom o prostovoljstvu in Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) vpisani v elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Upravičeni stroški (natančneje so opisani v razpisni dokumentaciji):

 1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom
 2. Stroški za službena potovanja
 3. Pavšalno financiranje posrednih stroškov, določeno z uporabo odstotka
 4. Stroški materiala in storitev:  A. Stroški informiranja in komuniciranja; B. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
 1. Davek na dodano vrednost (DDV)
 2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

 PREDLOŽITEV VLOG

 1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja! Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki (npr. USB ključ) se šteje, da je za presojo veljavna tiskana oblika.

 

 1. Rok za oddajo vlog je 26. 7. 2019 do 12. ure. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do zgoraj določenega roka, prispele v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22.

Vloga, poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno zadnjega dne. Osebno dostavljena vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, do vključno zadnjega dne do 12. ure.

 

Več na spletni strani http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/