02

jul

Javni razpis EASI- PROGRESS: PROGRAM ZA SPODBUJANJE MOBILNOSTI ZAPOSLENIH V MALIH IN SREDNJIH PODJETJIH (MOBILISESME)

RAZPISUJE: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, v katerih sodelujeta najmanj dve organizaciji iz dveh držav upravičenk programa EaSI- PROGRESS. Vodilni partner je organizacija, ki zastopa interese delodajalcev, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi javne in zasebne organizacije, vključno s socialnimi partnerji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.  

 

VREDNOST RAZPISA

V okviru tega razpisa je na voljo 2,050,000 EUR.

Komisija bo podprla enega ali dva projekta, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov.

 

UPRAVIČENE DEJAVNOSTI

a) Geografska lokacija: ukrepi morajo biti v celoti izvedeni za upravičene sodelujoče države EaSI

b) Vrste dejavnosti: Dotacija bo financirala dejavnosti, navedene v oddelku 2.2 javnega razpisa.

c) Glavne dejavnosti: Naslednje dejavnosti se štejejo za temeljne dejavnosti in morda niso podizvajalci: Koordinacija in upravljanje projekta

d) Finančna podpora tretjim osebam: Finančna podpora tretjim osebam, kot je opredeljena v točki 3 finančnih smernic, je upravičena v okviru tega razpisa, če skupni znesek, dodeljen tej vrsti podpore, ne presega 30 000 EUR na tretjo osebo.

 

ROK PRIJAVE do 17. 9. 2019

 

TRAJANJE PROJEKTA 24 mesecev.

 

Več na spletni strani https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=573&furtherCalls=yes