15

jul

Javni razpis SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV 2.0

REGIJA IZVAJANJA

Operacije se bodo izvajale v programskem območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75  %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA so:

– spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdnolesne verige;

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;

– spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;

– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem. Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oziroma podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3  %.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.

 

NAČRTOVANA VIŠINA SOFINANCIRANJA upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 250.000,00 EUR ter največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih.

Operacija mora biti zaključena najkasneje do 31. 10. 2020, upravičeni stroški pa morajo nastati do najkasneje 30. 9. 2020

 

RAZMERJE MED SREDSTVI na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija 75  %:25  %.

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala s strani lastnih virov upravičenca.

 

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2020. Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o izboru nosi vlagatelj.

 

OBDOBJA UPRAVIČENOSTI IZDATKOV operacije za posamezno izplačilo so od datuma oddaje vloge do:

najkasneje 10. 10. 2019 za prvo izplačilo,

– najkasneje 10. 10. 2020 za drugo izplačilo

 

INTENZIVNOST POMOČI po shemi državne pomoči:

 

Velikost podjetja

Kohezijska regija vzhodna Slovenija

srednja podjetja

največ 35 %

mala podjetja

največ 45 %

 

ODOBRENA VIŠINA SOFINANCIRANJA (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 250.000,00 EUR do največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV. Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE na javni razpis so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.

 

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

 

DODATNE INFORMACIJE

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.

 

Več o razpisu in razpisnih pogojih najdete na spletni strani https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91