05

avg

Javni razpis ZA ŠTIPENDIJE ZA USPOSABLJANJE ALI IZOBRAŽEVANJE V TUJINI ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2019/2020

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere.

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini);

– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;

– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990);

– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;

– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);

– v času izobraževanja ali usposabljanja bo prebival v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje;

– ni izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje;

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020 (dokazuje se z dokazilom o trajanju usposabljanja ali izobraževanja iz katerega je jasno razvidno, v katerem časovnem obdobju je usposabljanje ali izobraževanje potekalo) in se do dne oddaje vloge na razpis še ni zaključilo;

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj morebiti vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovrednoteno kot del študijskega programa, ki ga opravlja na tej ustanovi;

– ne gre za javno veljaven študijski program, akreditiran v matični državi, kjer se program izvaja (neformalno izobraževanje);

– izobraževalna institucija izda udeležencem ob zaključku usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaključenem programu (dokazuje se z opisom predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja).

 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 87.850,00 EUR za celotno obdobje 2019 - 2020.

 

S predmetnim javnim razpisom se financira:

višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja (pavšal za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju skupaj s prevodom v slovenski jezik.

 

Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter dokazila v tiskani in elektronski obliki:

  1. A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2;
  2. B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe;
  3. C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje;

Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraževanja, iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje poteka usposabljanja ali izobraževanja;

  1. D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi cilji itd.;
  2. E) priporočili vsaj 2 področnih strokovnjakov, ki nista starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa z lastnoročnim podpisom strokovnjakov;
  3. F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (npr. kopija osebnega dokumenta).

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 9. 2019.

Vloge z zahtevano vsebino morajo biti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« – »prijava na Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020« ter na hrbtni strani ovitka z navedbo vlagatelja:

ime, priimek in naslov. Vloge morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

 

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Več na spletni strani http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1938