05

avg

Javni razpis ZA PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2019–2023

Javni razpis je razdeljen na tri ločene sklope:

sklop A: horizontalna mreža,

sklop B: regionalna stičišča in

sklop C: mreža za prostovoljstvo.

Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za vse tri sklope enako.

 

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Sklop A: Financiranje ene horizontalne mreže NVO

Sklop B: Financiranje dvanajstih regionalnih stičišč NVO (enega na posamezno regijo)

Sklop C: Financiranje ene mreže za prostovoljstvo

 

Cilji javnega razpisa:

Specifični cilji za sklop A – Sofinanciranje programa/projekta horizontalne mreže NVO

  1. Okrepiti informiranost, organizacijski razvoj NVO, usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev mrež/stičišč NVO in NVO s potencialom1
  2. Izboljšati pravno in sistemsko okolje za razvoj NVO2 transparentnih procesov odločanja ter večjega vpliva NVO na oblikovanje politik, s krepitvijo zagovorniškega položaja in zagovorniških aktivnosti NVO
  3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje z javnimi institucijami, gospodarstvom in drugimi akterji za razvoj novih rešitev za naslavljanje posameznih družbenih izzivov

 

Specifični cilji za sklop B – Sofinanciranje programov/projektov regionalnih stičišč NVO

  1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO
  2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik
  3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin ipd.)

 

Specifični cilji za sklop C – Sofinanciranje programa/projekta mreže za prostovoljstvo

  1. Okrepiti informiranost, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO na področju prostovoljstva in s tem prispevati k večji strokovni usposobljenosti za izvajanje javnih politik
  2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju sektorskih politik na področju prostovoljstva
  3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za razvoj novih rešitev na področju prostovoljstva pri naslavljanju posameznih družbenih izzivov (npr. na področju izobraževanja/usposabljanja, zaposlovanja, varstva okolja/narave/zdravja, urejanja prostora, kulture)

 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu.

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v konzorcijskem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos partnerjev k izvedbi programa/projekta. Konzorcijsko partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri nevladne organizacije (prijavitelj in trije partnerji). V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

Zaželeno je sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru konzorcija, partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na njihov status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko npr. občine, podjetja, združenja, regionalne razvojne agencije, ministrstva, nevladne organizacije, socialna podjetja, izobraževalne in kulturne institucije ali drugi pravni subjekti za katere prijavitelj ne more uveljavljati stroškov v okviru prijavljene vloge, lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo in vlogo pripomorejo k uspešnejši izvedbi aktivnosti oziroma k doseganju zastavljenih ciljev

 

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.726.000 EUR.

Predvidena razporeditev sredstev po sklopih in letih je sledeča:

 

2019

2020

2021

2022

2023

SKUPAJ

 

545.000

1.515.000

1.210.000

1.466.000

990.000

5.726.000

A – horizontalna mreža

100.000

250.000

210.000

240.000

160.000

960.000

B – regionalna stičišča

400.000

1.150.000

900.000

1.126.000

750.000

4.326.000

C – mreža za prostovoljstvo

45.000

115.000

100.000

100.000

80.000

440.000

 

Višina zaprošenih sredstev

Sklop A: program/projekt horizontalne mreže NVO v višini 960.000 EUR

Sklop B: programe/projekte regionalnih stičišč NVO v skupni višini 4.326.000 EUR, v javnem razpisu je določena najvišja možna vrednost sredstev po regijah

Sklop C: program/projekt mreže za prostovoljstvo v višini 440.000 EUR

 

Upravičeni stroški so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

Predplačila

Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni

list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) bo ministrstvo upravičencem izplačalo predplačila. Podrobnejši način izplačevanja predplačila je opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju ali partnerju nastali v obdobju izvajanja aktivnosti podpornega okolja za razvoj NVO. Aktivnosti v okviru tega javnega razpisa se morajo začeti izvajati najkasneje 1. 1. 2020, vendar ne pred 1. 10. 2019 in se ne smejo zaključiti pred 30. 9. 2023 za vse sklope.

 

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2023.

Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje programov/projektov.

 

Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 38 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 9. septembra 2019.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse, za posamezen sklop javnega razpisa zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ter na e-nosilcu podatkov.

Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21 (glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro. Vlogo je potrebno poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023«.

 

V razpisni dokumentaciji so objavljeni prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k vlogi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.

 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnirazpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023  ali osebno na sedežu ministrstva, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, pri Mojci Žerovec.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. s pripisom: »Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023« (za Mojco Žerovec).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnirazpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023. Vprašanja bo možno posredovati najkasneje do 30. 8. 2019, zadnji odgovori s strani ministrstva bodo objavljeni najkasneje do 2. 9. 2019. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnirazpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023 .

 

Več o razpisu na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023