05

avg

Javni razpis ZA IZVEDBO PODPORNIH STORITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 2020–2022 (SIO 2020-2022)

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, opredeljene v točki 3 tega javnega razpisa v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

 

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:

Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.

Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up« podjetij – namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

 

Prijavitelj mora v celotnem obdobju trajanja operacije izvajati vse aktivnosti iz Tabele 1, ki je del javnega razpisa, glede na posamezno fazo na katero se prijavlja. Aktivnosti mora nujno opredeliti v akcijskem načrtu za celotno obdobje trajanja operacije.

Podrobnosti o posameznih aktivnostih, ciljnih skupinah in ključnih rezultatih so opredeljene v razpisni dokumentaciji in v Navodilih agencije za poročanje na podlagi JR za SIO 2020-2022, ki bodo objavljena na spletni strani agencije ob objavi javnega razpisa.

 

Upravičenci po tem javnem razpisu so SIO, ki že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge kontinuirano izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so:

– inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);

– nova in obstoječa inovativna podjetja »start up«;

– hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

 

Prijavitelj se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo. Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Prijavitelj v vlogi jasno označi na katere faze se prijavlja in jih bo izvajal.

Splošni in posebni pogoji za prijavitelje so natančno opisano v razpisni dokumentaciji.

 

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023, oziroma do porabe sredstev.

 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operacije se prične s 1. 1. 2020 in konča z 31. 12. 2022. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičencev je od 1. 1. 2020 do 15. 1. 2023, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.

 

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Izvajalski organ in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije določita obseg in način sofinanciranja operacije.

Financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči za SIO.

Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev, ima vrednost prejete aktivnosti D (mentoriranje) in E (svetovanje ekspertov) naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih »de minimis« na podlagi sheme M001-2399245-2015.

 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 100.000,00 EUR in ne višja od 550.000,00 EUR v primeru, da sta vključeni samo Fazi 1 in 2 in ne višja od 700.000,00 EUR v primeru, da so vključene Faze 1, 2 in 3 za celotno obdobje trajanja projekta. Finančni načrt za Fazo 3 je ločen od Finančnega načrta za Fazi 1 in 2. Sredstva namenjena Fazi 3 lahko obsegajo največ 50% celotne vrednosti operacije.

Sredstva morajo biti v finančnem načrtu za posamezno operacijo realno in praviloma enakomerno razporejena po proračunskih letih in jih med izvajanjem projekta ni mogoče prenašati med leti, razen ob soglasju agencije in ministrstva.

 

Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2019.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – SIO 2020–2022« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Za predstavitev javnega razpisa bo predvidoma organiziran informativni dan. Datum, kraj ter predviden program bo pravočasno objavljen na spletnih straneh agencije.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/

 

Več o razpisu na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-08-02-Javni-razpis-za-izvedbo-podpornih-storitev-subjektov-inovativnega-okolja-v-Republiki-Sloveniji-2020-2022-SIO-2020-2022