17

sep

Javni razpis ZA SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETIH 2019 IN 2020 (PROCESNE IZBOLJŠAVE 2019–2020) »PRIZ 19-20«

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

CILJ JAVNEGA RAZPISA z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2021.

V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 105 podjetij.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

REGIJA IZVAJANJA

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in

– kohezijska regija Zahodna Slovenija.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

Upravičenci so podjetja:

  • ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji),
  • ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
  • za katere se izda sklep o izboru in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. IV

OKVIRNA SKUPNA VIŠINA SREDSTEV,  ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.100.000,00 EUR.

 Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca. Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec sam. Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2020, oziroma traja do porabe sredstev.

RAZMERJE MED SREDSTVI NA POSTAVKAH NAMENSKIH SREDSTEV EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:

razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70%/30% in za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75%/25%. 8.

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z dnem vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali po vložitvi vloge prijavitelja na ta javni razpis, nastali in plačani do datuma izstavitve zahtevka za sofinanciranje oziroma najkasneje do 10. 9. 2020. Javni izdatki za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2020.

INTENZIVNOST POMOČI

Intenzivnost pomoči v skladu s shemo državne pomoči je do vključno 50% upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka IV.

 Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

razpisna dokumentacija, ki vsebuje

  • navodila,
  • besedilo javnega razpisa,
  • podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog,
  • obrazce za pripravo vloge in
  • vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.

 Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , s pripisom »Procesne izboljšave 2019–2020 – dokumentacija«.

 Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

 DODATNE INFORMACIJE v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Ostale informacije, splošne in posebne pogoje za prijavo na razpis, razpisno dokumentacijo najdete na tej strani: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-09-06-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letih-2019-in-2020-Procesne-izboljsave-2019---2020-PRIZ-19-20