01

okt

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV REKREATIVNIH, ŠPORTNIH IN KULTURNIH DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ UPOKOJENCEV IN DELOVNIH INVALIDOV V LETU 2019

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in delovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije zdravega življenjskega sloga skozi programe športno-rekreativnih dejavnosti in udejstvovanja upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju. Zagotovljena sredstva tega razpisa so namenjena izključno organiziranju programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov.

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije:

– upokojencev, ki so organizirane na državni ravni,

– reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so organizirane na državni ravni in imajo med člani najmanj 50% delovnih invalidov.

Nevladne organizacije iz prejšnjega odstavka morajo:

– imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;

– ne smejo biti v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev; – imeti izdelan program, namenjen rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim članov.

 

VIŠINA FINANČNIH SREDSTEV

Razpisana sredstva v letu 2019 skupno znašajo 183.000,00 EUR.

Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2019 na proračunski postavki 170081 – Aktivnosti na področju gerontologije in medgeneracijskega sožitja.

 

Skupni znesek javnega razpisa bo razdeljen upokojenskim organizacijam in organizacijam delovnih invalidov na naslednji način:

– upokojenskim organizacijam bo razdeljen znesek v višini 155.550,00 EUR,

– organizacijam delovnih invalidov bo razdeljen znesek v višini 27.450,00 EUR.

 

Po določilih tega javnega razpisa bodo z izbranimi izvajalci projektov sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

 

VIŠINO DODELJENIH SREDSTEV posameznemu prijavitelju iz prve alineje prvega odstavka 3. točke tega razpisa, ki izpolnjuje hkrati tudi pogoje drugega odstavka 3. točke, bo ministrstvo izračunalo po formuli, ki je navedena v tem javnem razpisu pod točko 5.

 

UPRAVIČENE DEJAVNOSTI IN UPRAVIČENA PORABA SREDSTEV V OKVIRU PROGRAMOV

Za upravičene dejavnosti in uporabo sredstev javnega razpisa se štejejo, če so uporabljena za namen organiziranja, izvedbe ter udejstvovanja pri rekreativnih, športnih in kulturnih programov organizacij upokojencev in delovnih invalidov.

Poraba sredstev je upravičena, če je poraba:

 1. a) s programom neposredno povezana, potrebna za njegovo izvajanje in je v skladu z namenom in ciljem programa;
 2. b) dejansko nastala in je podprta z dokazilom o plačilu (račun iz katerega sta razvidna plačnik, višina in namen plačila);
 3. c) nastala v obdobju upravičene porabe.

 

Neupravičena je poraba sredstev za delovanje organizacij oziroma pokrivanje stroškov organizacij, kot so npr.:

 1. a) nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacijsko komunikacijske opreme;
 2. b) stroški dela oziroma stroški plač;
 3. c) investicije;
 4. d) nakup in obnova nepremičnin;
 5. e) plačilo dolgov in obresti;
 6. f) materialni stroški, potrebni za delovanje organizacije (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ...);
 7. g) stroški gostinskih storitev, ki nastanejo v okviru izvedbe programov kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti;
 8. h) drugih stroškov, ki nastanejo v okviru delovanja organizacije in niso neposredno povezane z izvajanjem programov javnega razpisa.

 

OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

 

ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Pisno vlogo se predloži v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu označena z oznako: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis! Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja. Vlogo je treba oddati na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana.

Prijavo na javni razpis je treba vložiti v roku 20 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

 

Prijavi na razpis je treba priložiti dokumentacijo, kot jo navaja javni razpis v točki 8.

 

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto na dan roka za oddajo vlog ali je oddana neposredno v vložišče Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka za oddajo vloge. Vse spremembe vloge morajo biti na naslov ministrstva predložene v zaprti ovojnici, ki mora biti v zgornjem levem kotu jasno označena z oznako: »Sprememba – ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov«.

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno uradno ime in naslov vlagatelja.

 

ODPIRANJE VLOG

Vloge bo odpirala komisija za vodenje javnega razpisa dne 22. 10. 2019 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmete na Direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela: tel. 01/369-76-90 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .