01

okt

Javni razpis za UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM – B1 2019 1.

VIŠINA IN VIR SREDSTEV

Skupni razpisani znesek je 2.000.000,00 EUR.

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

– spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

– pozitiven učinek na konkurenčnost,

– spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA vsebuje:

– prijavni obrazec B,

– merila za ocenjevanje,

– vzorec posojilne pogodbe in

– vzorec ovojnice.

 

Navodila za vlagatelje so sledeča:

– Navodila o pogojih zavarovanja,

– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,

– Navodila za poročanje.

 

RAZPISNI POGOJI

Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.

Splošni pogoji so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

PODPROGRAM B1.1

POGOJI PO PODPROGRAMU B1.1 – Projekti v gospodarstvu – po pravilih državnih pomoči so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI PO PODPROGRAMU B1.1

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot

– pravna oseba, in sicer:

– družba z neomejeno odgovornostjo,

– komanditna družba,

– družba z omejeno odgovornostjo,

– delniška družba,

– komanditna delniška družba,

– evropska delniška družba,

 – fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot

– zadruga,

– zadružna zveza.

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2017.

 

Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B1.1

– Mikro,

– Mala,

– Srednja,

– Velika.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI PO PODPROGRAMU B1.1

Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis.

 

STROŠKI PO PODPROGRAMU B1.1

Upravičeni stroški so:

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75 % upravičenih stroškov projekta. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev.

Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v razpisni dokumentaciji, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV PO PODPROGRAMU B1.1

Najnižja zaprošena višina posojila mora znašati 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenega posojila pa 1.500.000,00 EUR.

 

POSOJILNI POGOJI PO PODPROGRAMU B1.1 1.

Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR pribitek od 0,60% do 0,90% letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v razpisni dokumentaciji.

– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%.

– Glavnico posojila se vrača mesečno.

– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.

 

Doba vračanja

– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.

– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.

– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.

 

CILJI VLAGATELJA so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več njih) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več njih).

Cilji vlagatelja so sledeči:

za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost:

– vzpostavitev novih tehnologij,

– posodobitev tehnologije,

– uvedba novih proizvodov/storitev,

– izboljšava proizvodnje,

– povečanje dodane vrednost izdelka,

– širitev na nove trge,

– uvedba novih tržnih pristopov.

za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti:

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,

– uvedba novih delovnih mest,

– ohranitev delovnih mest.

 

 

PODPROGRAM B1.2

POGOJI PO PODPROGRAMU B1.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državne pomoči so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI PO PODPROGRAMU B1.2

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot

– pravna oseba, in sicer:

– družba z neomejeno odgovornostjo,

– komanditna družba,

– družba z omejeno odgovornostjo,

– delniška družba,

– komanditna delniška družba,

– evropska delniška družba,

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:

– zadruga,

– zadružna zveza.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2017.

 

Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B1.2

– Mikro,

– Mala,

– Srednja,

– Velika.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI PO PODPROGRAMU B1.2

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2019.

 

STROŠKI PO PODPROGRAMU B1.2

Upravičeni stroški so:

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75 % upravičenih stroškov projekta. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25%, ki ne smejo vključevati javnih sredstev. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v razpisni dokumentaciji, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV PO PODPROGRAMU B1.2

Najnižja zaprošena višina posojila mora znašati 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenega posojila pa 1.500.000,00 EUR.

 

POSOJILNI POGOJI PO PODPROGRAMU B1.2

Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči pribitek od 0,60% do 0,80% letno, vse glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v razpisni dokumentaciji.

– Glavnico posojila se vrača mesečno.

– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.

– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je ROM negativen, se zanjo uporabi vrednost 0,00%.

– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.

 

Doba vračanja

– Skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev.

– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji

 – Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.

 

CILJI VLAGATELJA so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več njih) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več njih).

Cilji vlagatelja so sledeči:

za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost:

– vzpostavitev novih tehnologij,

– posodobitev tehnologije,

– uvedba novih proizvodov/storitev,

– izboljšava proizvodnje,

– povečanje dodane vrednost izdelka,

– širitev na nove trge,

– uvedba novih tržnih pristopov. –

za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti:

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,

– uvedba novih delovnih mest,

– ohranitev delovnih mest.

 

POGOJI SPREMLJANJA IN ZAKLJUČKA PROJEKTA

Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi.

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.

Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme v uporabo.

Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.

Upravičenec mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.

Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu B, skupaj s pripadajočimi prilogami, kot narekuje razpisna dokumentacija.

 

ODDAJA VLOGE

Vloga se odda pisno, skladno z razpisanimi roki za oddajo vloge, in sicer na sledeč način:

– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.

– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga B1«.

V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.

– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.

– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure. 2.

 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:

– 28. 10. 2019,

– 25. 11. 2019,

– 6. 1. 2020.

 

Slovenski regionalno razvojni sklad