07

okt

Javni razpis ZA IZVAJANJE MEDNARODNIH RAZVOJNIH IN HUMANITARNIH PROJEKTOV V OBDOBJU OD 2020 DO 2022

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: MRS) in humanitarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: HP), ki jih izvajajo nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO), registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS).

 

CILJ MRS je prispevati k odpravi revščine, zmanjšanju neenakosti in pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja.

 

CILJ HP RS je reševanje človeških življenj, preprečevanje in lajšanje človeškega trpljenja ter ohranjanje človekovega dostojanstva. RS podpira aktivnosti za preprečevanje humanitarnih katastrof in krepitev zmogljivosti za zagotavljanje učinkovitega odziva nanje ter aktivnosti v povezavi z rehabilitacijo in obnovo po krizah.

V izvajanje projektov mora biti na primeren in učinkovit način vključen najmanj 1 lokalni partner. Prijavitelj lahko pri vseh razpisanih sklopih sodeluje z lastno udeležbo.

Če bo vrednost prispevka prijavitelja – ki je lahko v materialni, finančni ali storitveni obliki – znašala vsaj 5 odstotkov od višine zneska financiranja ministrstva, bo prijavitelj pri ocenjevanju dobil dodatne točke. Kot lastnih virov prijavitelj ne sme prikazovati tistih sredstev, ki jih je za isti namen pridobil iz drugih javnih sredstev.

Prijavitelj bo dobil dodatne točke tudi, če podjetje, ki je partner v projektu, izkaže družbeno odgovornost s certifikatom družbeno odgovornega podjetja oziroma drugimi verodostojnimi potrdili o svojem družbeno odgovornem delovanju podjetja.

Prijavitelj dobi dodatne točke tudi, če v izvajanje projekta vključi prostovoljno delo, kar navede v Finančnem načrtu projekta, v tabeli Materialni (in-kind/stvarni) vložki. Število možnih dodatnih točk, ki jih lahko dobi prijavitelj, je navedeno v Merilih za ocenjevanje vlog.

 

Predmet javnega razpisa je razdeljen v 3 SKLOPE:

 

Sklop A: Razvojni projekti na zahodnem Balkanu s področja enakosti žensk in deklic.

Razpisuje se do 6 projektov v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji in Srbiji.

Prijavitelj, ki bo večino svojih aktivnosti izvajal v najmanj razvitih območjih, bo pri ocenjevanju dobil dodatne točke. Če se bo prijavitelj s projektnim predlogom navezal na katerikoli infrastrukturni projekt, ki ga je podprla RS s sredstvi MRS v obdobju od leta 2013 dalje.

CILJNA SKUPINA: ženske in deklice, lokalne skupnosti, politični odločevalci.

Izhodišča in zahtevane aktivnosti za sklop A so natančno opisana v razpisni dokumentaciji.

 

Sklop B: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva naše pravice Razpisuje se 1 projekt v državah Zahodnega Balkana ali Severne Afrike (lahko v več državah hkrati).

Glede na predlagane aktivnosti so naslednje CILJNE SKUPINE v sklopu B:

AKTIVNOST 1: izobraževanje otrok o človekovih in otrokovih pravicah ter medsebojnem spoštovanju z uporabo gradiva Naše pravice kot glavna aktivnost projekta;

  • otroci v starosti od 10 do 12 let, tudi tisti iz ranljivih skupin (npr. etničnih in/ali verskih manjšin, beguncev, migrantov, iz socialno šibkih okolij ipd.); s posebnim poudarkom na enakovrednem sodelovanju deklic in dečkov;

AKTIVNOST 2: izgradnja kapacitet in krepitev izobraževanja o pravicah otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju; ciljna skupina: predstavniki lokalnih nevladnih in vladnih organizacij, ki bodo izvajali usposabljanja za pedagoške delavce;

AKTIVNOST 3:  usposabljanje pedagoških delavcev, ki bodo izvajali izobraževanja o pravicah otrok za otroke;

  • učitelji, drugi pedagoški, šolski strokovni in vodstveni delavci v izobraževalnem sistemu;

AKTIVNOST 4: ozaveščanje staršev ter širšega družinskega in socialnega okolja;

  • starši ali skrbniki ter širše družinsko in socialno okolje

Izhodišča in zahtevane aktivnosti za sklop B ter ciljne skupine so natančno opisani v razpisni dokumentaciji.

 

Sklop C: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu Razpisuje se do 3 projekte v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC3 v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu4 . Prijavitelji, ki bodo prijavili projekte v državah Bližnjega vzhoda morajo pred prijavo preveriti, če varnostne razmere dopuščajo prisotnost in aktivnosti v posamezni državi«

Podsklop C1: Zagotavljanje varnosti preskrbe – zlasti otrok – s pitno vodo in varno, zadostno ter ustrezno hrano v Podsaharski Afriki.

NAMEN PROJEKTA mora biti prispevek k zmanjševanju ranljivosti in tveganju za krize oziroma preventivnemu delovanju in krepitvi odpornosti na krize s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo.

Glede na predlagane aktivnosti so naslednje CILJNE SKUPINE v podsklopu C1:

AKTIVNOST 1: preventivni ukrepi na področju dostopa do pitne vode za preprečevanje in zmanjšanje tveganja za humanitarne krize

  • lokalne skupnosti, notranje razseljene osebe in begunci ter žrtve naravnih nesreč, zlasti otroci in ženske.

AKTIVNOST 2: s področja zagotavljanja varne, zadostne in ustrezne hrane,

  • notranje razseljene osebe in begunci ter žrtve naravnih nesreč, zlasti otroci in ženske;

AKTIVNOST 3: povečanje družbene odpornosti in krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti na območjih, kjer je večja verjetnost humanitarnih kriz

  • lokalne skupnosti, notranje razseljene osebe in begunci ter žrtve naravnih nesreč, zlasti otroci in ženske.

Prijavitelj izbere eno ali več predlaganih ciljnih aktivnosti ob upoštevanju navedenih ciljnih skupin.

 

Podsklop C2: Pomoč v humanitarnih krizah in po njih, rehabilitacija žrtev konfliktov na Bližnjem vzhodu

Glede na predlagane aktivnosti so naslednje CILJNE SKUPINE v podsklopu C2:

AKTIVNOST 1: zdravstvena, psihosocialna ter ekonomska rehabilitacija;

  • ženske in otroci;

AKTIVNOST 2: obnova nujnih zmogljivosti za zdravstveno oskrbo ali zagotavljanje izobraževanja;

  • lokalno prebivalstvo, še zlasti ženske in otroci.

Prijavitelj izbere eno ali obe predlagani ciljni aktivnosti ob upoštevanju navedenih ciljnih skupin.

Ministrstvo spodbuja prijavo projektov, ki upoštevajo vidik preprečevanja nasilja zaradi spola v izrednih razmerah ter vidik porazdelitve moči in vpliva moških odločevalcev v družbi.

 

Podukrep C3: Preprečevanje in odzivanje na nasilje zaradi spola v izrednih razmerah na Bližnjem vzhodu

Glede na predlagane aktivnosti so naslednje CILJNE SKUPINE v podsklopu C3:

AKTIVNOST 1: izvajanje strategij za preprečevanje in odzivanje na nasilje zaradi spola na vseh področjih in v vseh fazah humanitarnega odziva – od časa pred izrednimi razmerami do faze okrevanja.

  • preživele žrtve, storilci, udeleženci v humanitarnem odzivu;

AKTIVNOST 2: krepitev sistemov na nacionalni in lokalni ravni, ki preprečujejo nasilje ali odzivanje na nasilje zaradi spola ter omogočajo žrtvam in ogroženim skupinam, da prejmejo oskrbo in podporo z izboljšanjem storitev za žrtve (podpora multisektorskemu odzivu na vseh ravneh): zdravstveni sektor, varne hiše in svetovalne službe, pravne službe in policija, ekonomske storitve;

  • preživele žrtve, storilci udeleženci v humanitarnem odzivu, predstavniki lokalnih, regionalnih, nacionalnih oblasti, vključenih v odziv na nasilje zaradi spola.

Prijavitelj izbere eno ali obe predlagani aktivnosti ob upoštevanju navedenih ciljnih skupin.

 

 

OKVIRNA VIŠINA FINANČNIH SREDSTEV IN ŠTEVILO RAZPISANIH PROJEKTOV

Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2020 do 2022 namenja do 1.515.000 EUR po naslednjih sklopih:

Sklop A: Ministrstvo financira 6 projektov na Zahodnem Balkanu v skupni vrednosti do 870.000 EUR, in sicer 1 projekt v skupni vrednosti do 175.000 EUR v Črni gori, 1 projekt v skupni vrednosti do 175.000 EUR v Severni Makedoniji in po 1 projekt v vrednosti do 130.000 EUR v vsaki od preostalih držav Zahodnega Balkana.

Sklop B: Ministrstvo financira 1 projekt v državah Zahodnega Balkana ali Severni Afriki v skupni vrednosti do 45.000 EUR, in sicer v letu 2020 do 15.000 EUR, v letu 2021 do 15.000 EUR in v letu 2022 do 15.000 EUR.

Sklop C: Ministrstvo financira 3 projekte, in sicer: 1 projekt v Podsaharski Afriki in 2 projekta na Bližnjem vzhodu. Skupna vrednost vseh projektov je do 600.000 EUR.

Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku, če izvajalec sam zaprosi za nižji znesek. Posamezni prijavitelj lahko prijavi do največ 3 projekte, in sicer 1 projekt za sklop A, 1 projekt za sklop B in 1 projekt za sklop C.

 

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTOV je od 1. januarja 2020 do 15. oktobra 2022. Zadnji dan za predložitev končnega poročila skupaj z zahtevkom za izplačilo je 30. oktober 2022.

POGOJI ZA PRIJAVO: na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne družbe, ki ima status pravne osebe in jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva in mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi) ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.

OBVEZNE SESTAVINE IN OBLIKA VLOGE Prijavitelji dokazujejo izpolnjevanje predpisanih pogojev za prijavo na ta javni razpis s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil v skladu z Navodili za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022 (v nadaljnjem besedilu: navodila).

Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in dokazila, ki so navedena v javnem razpisu pod točko 5.

Način in oblikovne značilnosti predložitve vloge so podrobno opisane v razpisni dokumentacije.

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE, NAČIN PREDLOŽITVE IN OPREMLJENOST VLOGE

Vloga se šteje za pravočasno, če jo prijavitelj odda do 4. 11. 2019 s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.

Prijavitelj lahko odda vlogo osebno v glavni pisarni ministrstva, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (žig pošte ali drugega pooblaščenega subjekta 4. 11. 2019). Vloga, ki ne bo oddana pravočasno, bo prijavitelju vrnjena neodprta.

Vlogo je treba oddati v zaprti ovojnici, ki mora vsebovati polni naslov prijavitelja in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022 (št. 5107-1/2019/1)«.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dostopna na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/ . Dokumentacija se lahko pridobi v tiskani obliki na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 10. in 14. uro ob predhodnem naročilu po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

DODATNA POJASNILA: prijavitelj lahko v zvezi s pripravo vloge zaprosi za dodatna pojasnila na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., in sicer najpozneje do 30. 10. 2019. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja bodo skupaj z odgovori objavljena na spletni strani ministrstva, pri čemer podatek o avtorju vprašanja ne bo objavljen.