07

okt

Javni razpis ZA IZVAJANJE PROJEKTA »SPREMLJANJE ODSTRANITVE TUJCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE«, št. 430-1125/2019

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

 

Ostali pogoji so natančneje opisani v razpisni dokumentaciji.

Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV za predmetni javni razpis znaša 30.000,00 EUR za izvajanje projekta od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

 

PREDLOŽITEV VLOGE

Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 14. 11. 2019, najkasneje do 10. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dostopna na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/javne-objave/.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika preko Uradnega lista RS.

OPOZORILO: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

 

DODATNA POJASNILA

Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje projekta »Spremljane odstranitve tujcev iz RS«, št. 430-1125/2019. Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/javne-objave/, ter preko Uradnega lista RS, in sicer najkasneje 8. 11. 2019, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 24. 10. 2019.