08

okt

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V OBČINI GORNJA RADGONA, v letu 2019

Biomeliorativni ukrepi:

 • ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
 • izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),
 • vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
 • nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
 • krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv; ·

Biotehnični ukrepi:

 • izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež; ·

Ostali ukrepi:

 • čistilne akcije občine,
 • čiščenje divjih odlagališč,
 • izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

 

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

OSNOVI POGOJI za kandidiranje na javnem razpisu in MERILA za dodelitev ter višina sredstev so opredeljeni v javnem razpisu na tej spletni strani http://www.gor-radgona.si/novice/2019100715583300/.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno

gospodarjenje z divjadjo vsebuje:

 • Povabilo k oddaji vloge,
 • Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
 • Postopek za izbor sofinancerja,

 

Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev in naslednje obrazce:

 • Obrazec - PRIJAVA NA RAZPIS
 • Obrazec - IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
 • Obrazec - PRILOGE
 • Vzorec POGODBE

 

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji morajo vloge oddati na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja

Radgona - do vključno 23. oktobra 2019.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana (ali oddana v

tajništvu) v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

 • Ne odpiraj - javni razpis - trajnostno gospodarjenje z divjadjo in
 • ime lovišča na katerega se vloga nanaša.

 

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine www.gor-radgona.si .

 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan na tel. št.: 02 564 38 35 oziroma po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..