16

okt

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV »RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV«

KLJUČNI CILJI JAVNEGA RAZPISA SO:

 • razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov,
 • implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost,
 • spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov.

 

SPECIFIČNA CILJA JAVNEGA RAZPISA STA:

 • vključene osebe iz ciljne skupine opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno vključenost,
 • zagotoviti dostopne in kakovostne storitve (z razvito mrežo izvajalcev) ob upoštevanju individualnih potreb vključenih oseb.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno. Posamezen prijavitelj lahko odda vlogo za izvajanje zgolj enega projekta.

 • Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene razpisne pogoje:
 • Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima status varstveno delovnega centra (VDC), s sedežem v Republiki Sloveniji.
 • Ima sedež v regiji, v kateri se bodo izvajale aktivnosti projekta in tudi storitev socialnega vključevanja za uporabnike.
 • Ima sposobnost vnaprejšnjega sofinanciranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
 • Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
 • Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
 • Na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
 • Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.

 

RAZPISUJE

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

VREDNOST RAZPISA

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 2.450.000,00 EUR, od tega je 1.298.500,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in 1.151.500,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS.