16

okt

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE ZA ZMANJŠEVANJE/ODPRAVLJANJE MEDGENERACIJSKIH STEREOTIPOV IN SPODBUJANJE MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA NA DELOVNEM MESTU

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:

  • priprava komunikacijske kampanje,
  • izvedba komunikacijske kampanje, ki bo vključevala med drugim izvedbo raznovrstnih izobraževalnih vsebin, namenjenih osnovnošolcem, dijakom, študentom in zaposlenim,
  • izvedba promocijske aktivnosti v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje,
  • evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference,
  • upravljanje projekta.

V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en  prijavljeni projekt. Izbrani projekt bo izvajal prijavitelj sam ali skupaj s projektnimi partnerji. Projektne aktivnosti se bodo izvajale na območju celotne Slovenije.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ dvema projektnima partnerjema. Projektno partnerstvo tako sestavljajo največ tri pravne osebe, in sicer prijavitelj in največ dva projektna partnerja.

Prijavitelj in vsi projektni partnerji, v kolikor prijavitelj na javni razpis kandidira v projektnem partnerstvu, morajo izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:

  • je pravna osebe javnega ali zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji in ima registrirano dejavnost s področja oglaševalskih agencij (SKD 73.110);
  • ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta (pet mesecev), ki jo posamezna pravna oseba (prijavitelja ali projektni partner) izkazuje tako, da je v letnem poročilu za leto 2018 imela v Izkazu prihodkov in odhodkov, prihodke od poslovanja višje od 1.500.000,00 EUR.
  • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis;
  • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
  • Ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil.

 

 

RAZPISUJE

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

VREDNOST RAZPISA

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta od 2020 do 2023 znaša 1.180.000,00 EUR.