16

okt

Javni razpis FUNDACIJE ZA ŠPORT ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI V LETIH 2020, 2021 IN 2022

PREDMET RAZPISA je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi  v letih 2020, 2021 in 2022 v okvirni višini 2.125.000 EUR, in sicer:

– v letu 2020 se razpiše: 1.635.000 EUR; 

– v letu 2021 se razpiše: 245.000 EUR; 

– v letu 2022 se razpiše: 245.000 EUR.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. Člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 72/17), ki so lastniki športnih objektov ali osebe, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem lastnika oziroma solastnikov športnega objekta.

Pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov športnega objekta mora biti priloženo k vlogi na javni razpis. Vlogi na javni razpis, ki se nanaša na nabavo športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov, pisnega soglasje lastnika oziroma solastnikov športnega objekta ni potrebno priložiti.

 

POGOJI ZA SOFINANCIRANJE izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so določeni v pravilniku.

 

Za sofinanciranje posodabljanja športnih objektov, novogradenj in vgradnih športnih naprav, športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta, ter površin za šport v naravi, lahko kandidirajo tisti, ki predložijo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije za investicijske projekte. Če je za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta potrebno gradbeno dovoljenje, mora kandidat do 31. 1. v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje.

 

Prednost pri izboru programov gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi imajo programi:

 • ki so vpisani v razvid javnih športnih objektov,
 • velike investicije, ki so v sklepni fazi oziroma male investicije, ki se bodo začele izvajati in bodo izvedene v letu kandidature,
 • ki odražajo področno razpršenost programov,
 • ki dajejo prednost investicijam novogradenj,
 • ki dajejo prednost površinam za šport v naravi, ki so vsem brezplačno dostopne,
 • ki obsegajo energetsko in ekološko sanacijo športnih objektov.

 

Objekti, kot so adrenalinski parki, ZIP LINE in drugi podobni programi, niso predmet financiranja.

 

Pri izbiri programov letnega programa športa se na področju športnih objektov in površin za šport v naravi uporabljajo naslednja merila:

 • dostopnost vsem prebivalcem;
 • obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi;
 • vrednost investicije;
 • zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog.

 

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 EUR brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti celotne investicije.

 

Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 70.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.

 

UPRAVIČENI STROŠKI sofinanciranih programov s podpodročja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, torej programov:

 • s podpodročja prenove in posodabljanja športnih objektov,
 • s podpodročja površin za šport v naravi, dostopnih vsem prebivalcem,
 • s podpodročja novogradenj športnih objektov in
 • s podpodročja vgradnih športnih naprav in športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov:
  • stroški gradnje in posodabljanja športnih objektov in površin za šport v naravi,
  • stroški strokovnega nadzora v zvezi z gradnjo in posodabljanjem športnih objektov in površin za šport v naravi,
  • stroški nabave in vgradnje vgradnih športnih naprav, ki zagotavljajo uporabnost objektov,
  • stroški nabave športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:

 • besedilo javnega razpisa,
 • pravilnik fundacije,
 • obrazec FŠO 2020-O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi,
 • vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.

 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

Kandidati za sredstva fundacije prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne Obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 11. 2019. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.

 

TISKANA VLOGA mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je kandidat po pozivu v danem roku dopolnil.

 

INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije: http://www.fundacijazasport.org.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.