16

okt

Razpis EVROPSKE KOMISIJE ZA ZBIRANJE PREDLOGOV: PODPORA ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE V ZVEZI S KOHEZIJSKO POLITIKO

Predvidena sta dva glavna ukrepa:

Ukrep 1 – Podpora za pripravo in razširjanje informacij ter vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU, s strani medijev in drugih upravičenih subjektov

Ukrep 2 – Spodbujanje kohezijske politike EU s strani univerz in drugih izobraževalnih ustanov

 

Posebni cilji tega razpisa za zbiranje predlogov so:

 

 • spodbujanje boljšega razumevanje vloge kohezijske politike pri podpiranju vseh regij EU,
 • povečanje ozaveščenosti o projektih, ki jih financira EU – zlasti v okviru kohezijske politike – in njihovem vplivu na življenje ljudi,
 • širjenje informacij in spodbujanje odprtega dialoga o kohezijski politiki, njenih rezultatih, njeni vlogi pri doseganju prednostnih nalog politike EU in njeni prihodnosti,
 • spodbujanje državljanske udeležbe pri vprašanjih, povezanih s kohezijsko politiko, in
 • spodbujanje sodelovanja državljanov pri določanju prihodnjih prednostnih nalog te politike.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Ukrep 1: upravičeni vložniki (glavni vložniki in sovložniki ter morebitni povezani subjekti) morajo biti pravne osebe, ustanovljene in registrirane v državi članici EU. Primeri upravičenih vložnikov:

 • medijske organizacije/tiskovne agencije (televizija, radio, tisk, spletni mediji, novi mediji, kombinacija različnih medijev),
 • neprofitne organizacije,
 • univerze in izobraževalne ustanove,
 • raziskovalna središča in možganski trusti,
 • društva v evropskem interesu,
 • zasebni subjekti,
 • javni organi (nacionalni, regionalni in lokalni), razen organov, odgovornih za izvajanje kohezijske politike v skladu s členom 123 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Ukrep 2: upravičeni vložniki (glavni vložniki in sovložniki ter morebitni povezani subjekti) morajo biti pravne osebe, ustanovljene in registrirane v državi članici EU. Do financiranja v okviru ukrepa 2 so upravičene samo univerze in druge izobraževalne ustanove.

 

SKUPNI PRORAČUN, namenjen sofinanciranju ukrepov za informiranje v okviru tega razpisa, je ocenjen na 4 800 000 EUR (4 000 000 EUR za ukrep 1 in 800 000 EUR za ukrep 2).

 

ZNESEK NEPOVRATNIH SREDSTEV bo znašal najmanj 70 000 EUR in največ 300 000 EUR. Nepovratna sredstva EU bodo dodeljena v obliki povračila do 80 % dejanskih upravičenih stroškov ukrepa. Vložniki morajo zagotoviti sofinanciranje za preostali znesek iz lastnih virov.

Trajanje projekta 12 mesecev.

 

Več na spletni strani https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/