22

okt

Javni razpis ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI ZA OBDOBJE OD 2020 DO VKLJUČNO 2024

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Z izbranimi izvajalci programov socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) bo ministrstvo sklenilo pogodbe o izvajanju programa socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, sofinanciranje programa socialne vključenosti pa se bo dogovarjalo letno. Letno pogodbo bo ministrstvo z izbranimi izvajalci sklenilo le v primeru, da bodo zagotavljali zahtevano število oseb – uporabnikov za začetek izvajanja programa socialne vključenosti na posamezni lokaciji.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za obdobje od 2020 do vključno 2024 in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI).

Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori, ohranjanju in razvijanju invalidovih delovnih sposobnosti.

CILJ PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (delovne vsebine) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).

CILJNA SKUPINA OSEB, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so invalidi, opredeljeni v 35. členu ZZRZI. Kazalnik doseganja zastavljenega cilja je število vključenih uporabnikov, pri katerem izvajalec programa socialne vključenosti ugotavlja, da so se njihove delovne sposobnosti v času vključevanja v program socialne vključenosti ohranile oziroma razvile. Doseganje kazalnika se ugotavlja v individualnem načrtu z oceno uporabnikove delovne učinkovitosti.

VSEBINA IN NAČIN IZVAJANJA PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Delovne vsebine vključujejo vse aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, vzdržljivosti in obremenljivosti uporabnikov.

Socialne vsebine, ki so namenjene pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenju uporabnikov, vključujejo aktivnosti, kot so: motiviranje, sprejemanje lastne invalidnosti, osebnostna rast, pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc za življenjsko uspešnost in delo, funkcionalno in računalniško opismenjevanje, aktivnosti za pomoč uporabnikom pri premagovanju osebnih stisk in problemov, izvajanje preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja, izvajanje aktivnosti vseživljenjskega učenja in podobno.

Razmerje (v %) med delovnimi in socialnimi vsebinami programa določi vlagatelj (izvajalec), pri čemer obseg delovnih vsebin ne sme biti nižji od 50% in ne višji od 75%.

Trajanje programa je 8 ur dnevno vse delovne dni v letu z minimalno vključenostjo uporabnika 6 ur dnevno. V izvajanje programa socialne vključenosti mora biti v skupino praviloma vključenih najmanj 7 in največ 21 uporabnikov, s tem da je lahko več skupin na isti ali različnih lokacijah.

POGOJI, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj in MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV so natančno opisani v razpisni dokumentaciji.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, ki je potrebna za predmet tega javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024, skupaj znaša 19.800.000 evrov. Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 4329 – Programi socialne vključenosti za invalide.

Za leto 2020 so v Proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva v višini 3.741.000,00 evrov.

Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev: sredstva morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2025. 10.

VRSTA IN VIŠINA STROŠKOV, ki se krijejo v okviru programov socialne vključenosti Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje programov socialne vključenosti v višini največ 400 eurov mesečno (polni znesek) na vključenega uporabnika, če je ta v programu socialne vključenosti mesečno prisoten 10 dni ali več. V primeru, da je uporabnik v programu socialne vključenosti mesečno prisoten manj kot 10 dni, se prizna 60% od polnega zneska. Ministrstvo ne sofinancira programa socialne vključenosti, če je uporabnik neopravičeno odsoten ves mesec in opravičeno odsoten več kot en mesec.

ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji morajo svojo vlogo na javni razpis predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če najkasneje na dan 11. 11. 2019 do 15. ure prispe po pošti ali je oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.