22

okt

Javni razpis ZA DVIG KOMPETENC VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ IN RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE V VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJAH V LETIH 2020 IN 2021

CILJI JAVNEGA RAZPISA so:

– dvig kakovosti turistične ponudbe vodilnih destinacij slovenskega turizma,

– razvoj novih turističnih produktov,

– Slovenija bo postala vodilna država v Evropi, ki bo s sistematičnim digitalnim inoviranjem kulturne dediščine ustvarila unikatna turistična doživetja,

– digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine,

– izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma,

– osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,

 – nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,

– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj.

CILJNA SKUPINA, kateri so namenjene storitve vodilnih destinacij, so mikro, mala in srednje velika podjetja v posameznih vodilnih destinacijah.

S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši nadaljnji razvoj navedenim podjetjem.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

– vodenje oziroma administriranje operacije: V okviru vodenja oziroma administriranja do dva zaposlena pri prijavitelju izvajata naloge, povezane z razvojem turističnih produktov, izvedbo usposabljanj, delom na digitalnem inoviranju kulturne dediščine ipd.

– razvoj turističnih produktov: Namen je krepitev razvoja turistične ponudbe oziroma oblikovanja turističnih produktov v skladu z vizijo razvoja slovenskega turizma, opredeljeno v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (ključni poudarki vizije: zelena, butična destinacija; za raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi; višje dodane vrednosti).

–digitalno inoviranje kulturne dediščine: Z digitalnim inoviranjem slovenske nepremične kulturne dediščine želimo spodbuditi razvoj turističnih produktov in storitev povezanih s kulturo in kulturno dediščino na osnovi uporabe naprednih tehnologij

– usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Usposabljanja so namenjena širokemu krogu deležnikov s področja turizma na območju vodilne destinacije (in območij izven vodilne destinacije, ki smiselno tvorijo celoto z vodilno destinacijo, a niso vključena v drugo vodilno destinacijo), tako fizičnim osebam (npr. sobodajalcem, kmetom, vinarjem, kulturnim delavcem …), samostojnim podjetnikom in podjetjem s področja gostinstva in turizma; institucijam ali drugim deležnikom, ki neposredno ali posredno izvajajo dejavnosti za turiste v destinaciji.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 opredeljuje, da se Slovenija deli na štiri turistične makro destinacije:

– Mediteranska & Kraška Slovenija,

– Alpska Slovenija,

– Termalna Panonska Slovenija,

– Ljubljana & Osrednja Slovenija.

V projekt morajo biti vključene vsaj tri enote nepremične materialne kulturne dediščine.

Splošni in posebni pogoji za kandidiranje so natančno opisani v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelj se zavezuje, da načrtovani skupni upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo obsegali več kot:

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 117.500 evrov,

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 176.250 evrov,

 – v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 190.000 evrov,

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 285.000 evrov.

Prijavitelj se zavezuje, da minimalna načrtovana vrednost upravičenih stroškov operacije ne bo manjša od 30% zgoraj navedenih najvišjih vrednosti upravičenih stroškov.

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA: obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 15. 10. 2019 in se konča 15. 10. 2021.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI javnih izdatkov se prične s 1. 1. 2020 in se konča 31. 12. 2021.

UPRAVIČENI STROŠKI, INTENZIVNOST POMOČI IN NAČIN FINANCIRANJA

Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in so neposredno povezani s predmetom razpisa. Sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru tega javnega razpisa ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«

Stroški so upravičeni, v kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem 15. 10. 2019 in se zaključi najkasneje od 15. 10. 2021. Stroški morajo biti povezani s predmetom tega razpisa. Pri planiranju izvedbe aktivnosti operacije je potrebno upoštevati dejstvo, da je rok za izstavitev zadnjega zahtevka za izplačilo 15. 10. v posameznem proračunskem letu.

Način financiranja upravičenih stroškov

Operacija se lahko sofinancira:

 – v deležu do 70% upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Zahodna Slovenija,

– v deležu do 90% upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

 

ROKI ZA ODDAJO VLOG so:

CILJI JAVNEGA RAZPISA so:

– dvig kakovosti turistične ponudbe vodilnih destinacij slovenskega turizma,

– razvoj novih turističnih produktov,

– Slovenija bo postala vodilna država v Evropi, ki bo s sistematičnim digitalnim inoviranjem kulturne dediščine ustvarila unikatna turistična doživetja,

– digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine,

– izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma,

– osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,

 – nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,

– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: dvig prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj.

CILJNA SKUPINA, kateri so namenjene storitve vodilnih destinacij, so mikro, mala in srednje velika podjetja v posameznih vodilnih destinacijah.

S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši nadaljnji razvoj navedenim podjetjem.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

– vodenje oziroma administriranje operacije: V okviru vodenja oziroma administriranja do dva zaposlena pri prijavitelju izvajata naloge, povezane z razvojem turističnih produktov, izvedbo usposabljanj, delom na digitalnem inoviranju kulturne dediščine ipd.

– razvoj turističnih produktov: Namen je krepitev razvoja turistične ponudbe oziroma oblikovanja turističnih produktov v skladu z vizijo razvoja slovenskega turizma, opredeljeno v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (ključni poudarki vizije: zelena, butična destinacija; za raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi; višje dodane vrednosti).

–digitalno inoviranje kulturne dediščine: Z digitalnim inoviranjem slovenske nepremične kulturne dediščine želimo spodbuditi razvoj turističnih produktov in storitev povezanih s kulturo in kulturno dediščino na osnovi uporabe naprednih tehnologij

– usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Usposabljanja so namenjena širokemu krogu deležnikov s področja turizma na območju vodilne destinacije (in območij izven vodilne destinacije, ki smiselno tvorijo celoto z vodilno destinacijo, a niso vključena v drugo vodilno destinacijo), tako fizičnim osebam (npr. sobodajalcem, kmetom, vinarjem, kulturnim delavcem …), samostojnim podjetnikom in podjetjem s področja gostinstva in turizma; institucijam ali drugim deležnikom, ki neposredno ali posredno izvajajo dejavnosti za turiste v destinaciji.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 opredeljuje, da se Slovenija deli na štiri turistične makro destinacije:

– Mediteranska & Kraška Slovenija,

– Alpska Slovenija,

– Termalna Panonska Slovenija,

– Ljubljana & Osrednja Slovenija.

V projekt morajo biti vključene vsaj tri enote nepremične materialne kulturne dediščine.

Splošni in posebni pogoji za kandidiranje so natančno opisani v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelj se zavezuje, da načrtovani skupni upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo obsegali več kot:

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 117.500 evrov,

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 176.250 evrov,

 – v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo eno občino: 190.000 evrov,

– v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo zaokroženo območje več kot ene občine: 285.000 evrov.

Prijavitelj se zavezuje, da minimalna načrtovana vrednost upravičenih stroškov operacije ne bo manjša od 30% zgoraj navedenih najvišjih vrednosti upravičenih stroškov.

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA: obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 15. 10. 2019 in se konča 15. 10. 2021.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI javnih izdatkov se prične s 1. 1. 2020 in se konča 31. 12. 2021.

UPRAVIČENI STROŠKI, INTENZIVNOST POMOČI IN NAČIN FINANCIRANJA

Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in so neposredno povezani s predmetom razpisa. Sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru tega javnega razpisa ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«

Stroški so upravičeni, v kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem 15. 10. 2019 in se zaključi najkasneje od 15. 10. 2021. Stroški morajo biti povezani s predmetom tega razpisa. Pri planiranju izvedbe aktivnosti operacije je potrebno upoštevati dejstvo, da je rok za izstavitev zadnjega zahtevka za izplačilo 15. 10. v posameznem proračunskem letu.

Način financiranja upravičenih stroškov

Operacija se lahko sofinancira:

 – v deležu do 70% upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Zahodna Slovenija,

– v deležu do 90% upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

 

ROKI ZA ODDAJO VLOG so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020 in 20. 4. 2020.

 

VLOGE JE POTREBNO VLOŽITI NA NASLOV: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

DODATNE INFORMACIJE v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  s pripisom JR vodilne destinacije.

 

VLOGE JE POTREBNO VLOŽITI NA NASLOV: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

DODATNE INFORMACIJE v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  s pripisom JR vodilne destinacije.