22

okt

Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC MLADIH SKOZI AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO ZA VEČJO ZAPOSLJIVOST«

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Predmetni javni razpis se prednostno nanaša na inovativne oblike mladinskega dela, in sicer za pridobivanje kompetenc za zagotavljanje večje zaposljivosti z usmerjenimi projektnimi aktivnostmi, kot so usposabljanja, znotraj organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju. S krepitvijo oblik tovrstnih inovativnosti in kakovosti mladinskega dela se izboljšujejo dobre prakse na presečišču mladinskega dela in sektorja zaposlovanja. S kakovostnim mladinskim delom, ki vključuje cilje politik na področju zaposlovanja, se dodatno odpirajo možnosti, da se v mladinsko delo vključuje čim več mladih tudi z zasledovanjem ciljev politik na področju socialnega vključevanja.

Podprti bodo projekti, ki bodo izvajali projektne aktivnosti na enem od naslednjih vsebinskih področij javnega razpisa, in sicer:

  1. Delo z mladimi znotraj organizacij v mladinskem sektorju: vključevanje mladih (npr. mladih prostovoljcev, članov mladinskih organizacij in drugih mladih) v mladinsko delo in pridobivanje kompetenc za naslavljanje izzivov, s katerimi se mladi soočajo ob vstopu na trg dela, pri iskanju zaposlitve in vključevanju v družbo skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;
  2. Spodbujanje participacije mladih: pridobivanje novih znanj in kompetenc mladih za aktivno državljanstvo ter njihovo vključevanje v družbo, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na trgu dela (sooblikovanje ukrepov) skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;
  3. Uveljavljanje beleženja in večje prepoznavnosti neformalno pridobljenega znanja in izkušenj: krepitev večje prepoznavnosti in priznavanja kompetenc, ki jih mladi, vključno z mladinskimi delavci in mladinskimi voditelji, pridobijo v praksi ter skozi različne oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

Projekt mora imeti opredeljena vsaj dva sklopa usposabljanj z jasno vsebino, ki se navezuje na izbrano vsebinsko področje javnega razpisa in mladinsko delo, v skupnem obsegu posameznega sklopa vsaj 90 ur1 , s čimer se prispeva k večji kompetentnosti vsakega vključenega udeleženca in k njegovi boljši zaposljivosti. Sklope usposabljanj izvajajo poslovodeči konzorcijski partner oziroma konzorcijski partnerji.

CILJNA SKUPINA so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni.

CILJ JAVNEGA RAZPISA je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

SKLOPI JAVNEGA RAZPISA

SKLOP A – REGIONALNI PROJEKTI

Namen sklopa A je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v vsaj dveh statističnih regijah znotraj ene kohezijske regije.

SKLOP B – NACIONALNI PROJEKTI

Namen sklopa B je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah, kot je določeno v nadaljevanju te točke.

 

SKUPNA OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV za javni razpis znaša 2.013.800,00 EUR, od tega je predvidena okvirna vrednost sofinanciranja po sklopih:

Sklop A – Regionalni projekti

Za sklop A je skupno razpisanih 1.068.000,00 EUR, od tega je 534.000,00 EUR namenjenih sofinanciranju projektov iz KRVS in 534.000,00 EUR sofinanciranju projektov iz KRZS.

Najvišja sofinancirana vrednost posameznega izbranega projekta bo v višini do 178.000,00 EUR.

Predvidoma bodo s tega sklopa iz vsake posamezne kohezijske regije izbrani 3 projekti. Za delovanje na regionalni ravni mora upravičenec projekt izvajati v vsaj dveh statističnih regijah po klasifikaciji NUTS 3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška) znotraj kohezijske regije, kjer ima poslovodeči konzorcijski partner sedež. S tega sklopa bo predvidoma skupaj izbranih 6 projektov.

Sklop B – Nacionalni projekti

Za sklop B je skupno razpisanih 945.800,00 EUR, in sicer do razpoložljivosti sredstev posamezne kohezijske regije zaokroženo v razmerju 32% vrednosti iz vzhodne kohezijske regije (302.609,02 EUR) in 68% (643.190,98 EUR) iz zahodne kohezijske regije.

Najvišja sofinancirana vrednost posameznega izbranega projekta bo v višini do 236.450,00 EUR, ki se bo delil po ključu delitve (pro-rata).

Pri delitvi sredstev za sklop B tega javnega razpisa, se bo v skladu s 70. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 13. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 uporabilo načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi podatkov glede števila organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju po posameznih regijah (to so nacionalne mladinske organizacije, javni zavodi, večji mladinski centri (organizacije, ki delujejo na lokalni ali regionalni ravni in katerih programi so kakovostno razviti in prenosljivi tudi v ostala lokalna okolja) in druge nevladne organizacije). Mednje spadajo tudi večji mladinski centri, ki izvajajo programe, ki so prenosljivi tudi v druge občine in regije ter so velikokrat tudi kadrovsko in organizacijsko močni za izvajanje programov na nacionalni ravni. Ključ delitve zaokroženo znaša 32 % za vzhodno kohezijsko regijo in 68% za zahodno kohezijsko regijo. Predvidoma bodo s tega sklopa izbrani 4 projekti iz celotne Slovenije.

Za delovanje na nacionalni ravni mora upravičenec aktivnosti projekta izvajati v vsaj šestih statističnih regijah in obeh kohezijskih regijah v Sloveniji, pri čemer se mora projekt v posamezni kohezijski regiji izvajati v vsaj dveh statističnih regijah. Izvajanje projekta v posamezni kohezijski regiji mora biti celovito, neposredno mora izkazovati možnost vključitve mladih iz cele Slovenije in ne zajemati zgolj promocijskih in spletnih aktivnostih za ciljno skupino. Na javnem razpisu bo za oba sklopa skupaj predvidoma izbranih 10 projektov, ki bodo sofinancirani po letih, in sicer predvidoma po načelu 56% v 2020 in 44% v 2021 od skupne okvirne vrednosti razpoložljivih sredstev za javni razpis

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

MERILA so enaka za ocenjevanje vlog prijaviteljev sklopa A in sklopa B. Podrobnejša pojasnila po posameznih merilih so podana v prilogi 6 razpisne dokumentacije Ocenjevalni list

OBDOBJE IZVAJANJA AKTIVNOSTI posamezne operacije je od dne 1. 2. 2020 do dne 15. 9. 2021. Operacije se bodo glede na sklop prijave izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne 1. 2. 2020 do dne 15. 9. 2021.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI IZDATKOV (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 2. 2020 do dne 15. 10. 2021.

 

DELEŽ SOFINANCIRANJA: delež sofinanciranja operacije je 100%.

UPRAVIČENI STROŠKI so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 lahko ministrstvo upravičencu, ki je poslovodeči konzorcijski partner, za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30% od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca, ki je poslovodeči konzorcijski partner.

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG za dodelitev sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 11. 2019.

Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci, obveznimi prilogami in v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

KRAJ, ČAS IN OSEBA, PRI KATERI LAHKO ZAINTERESIRANE OSEBE DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, Urada RS za mladino, https://www.gov.si/ drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/ javne-objave/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje, vsak delovni dan med 10. in 11. uro. Za dodatne informacije se lahko med 10. in 11. uro ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan obrnete na Andrejo Košir (tel. 01/400-52-69, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali Natalijo Ravnikar (tel. 01/400-52-71, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).