22

okt

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI OSREDNJIH SPECIALIZIRANIH INFORMACIJSKIH CENTROV V OBDOBJU 2020–2022

PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020–2022 je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2020–2022 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih njihovih nalog:

– sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev,

– spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI,

– organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenimi sveti ved),

– redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot,

– vodenje bibliografij raziskovalcev slovenskega rodu, ki delujejo v tujini, in drugih raziskovalcev, ki niso vključeni v raziskovalne skupine,

– sodelovanje pri povezovanju sistema COBISS s tujimi informacijskimi viri,

– pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in

– raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog.

SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS: na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS ali druga pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja knjižnično ali drugo informacijsko dejavnost vsaj pet let in izpolnjuje pogoje za vpis v Evidenco RO pri ARRS.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so natančno opisani v razpisni dokumentaciji.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA je 286.000,00 EUR letno. Obseg sredstev v posameznem letu po posameznih vedah je opisan v razpisni dokumentaciji

ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOŽENE PRIJAVE, NAČIN PREDLOŽITVE PRIJAV IN OPREMLJENOST PRIJAV

  1. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov ARRS.
  2. Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020–2022« in navedbo naziva in naslova prijavitelja morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS ne glede na vrsto prenosa do vključno srede, 13. 11. 2019, do 12. ure.

Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 13. 11. 2019, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020–2022« je lahko le ena prijava.

  1. Prijave oddane v elektronski obliki (morajo biti popolnoma enake kot pisne prijave) morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do vključno srede, 13. 11. 2019, do 12. ure.

Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri dr. Stojanu Pečlinu osebno ali po tel. 01/400-59-11, vsak delavnik med 9. in 13. uro, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..