22

okt

Javni razpis SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D 2019–2023)

NAMEN RAZPISA je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

CILJI JAVNEGA RAZPISA so:

– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;

– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih;

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0. Posamezne aktivnosti in pričakovani rezultati so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki IV.

REGIJA IZVAJANJA OPERACIJE (potrjeni projekti) se bodo izvajale na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev javnega razpisa, v kolikor bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI: na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

 POGOJI ZA KANDIDIRANJE na javnem razpisu so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV je:

– od datuma oddaje vloge do 20. 9. 2020, za vloge oddane v letu 2019,

– od datuma oddaje vloge do 20. 9. 2021, za vloge oddane v letu 2020,

– od datuma oddaje vloge do 20. 9. 2022, za vloge oddane v letu 2021 in

– od datuma oddaje vloge do 20. 9. 2023, za vloge oddane v letu 2022.

Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino. Enako velja pri stroških dela, kjer strošek nastane, ko je delo opravljeno in podprto z ustrezno listino.

Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 oziroma traja do porabe sredstev.

Opisi posameznih upravičenih stroškov so natančno opisani v razpisni dokumentaciji.

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG so:

– 18. 11. 2019 in 20. 12. 2019, za pridobitev sredstev v letu 2020,

– 1. 4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,

– 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in

– 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina vloge).

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo. Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

DODATNE INFORMACIJE: Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.