11

nov

3. javni razpis ZA PODUKREP 16.2 PODPORA ZA PILOTNE PROJEKTE TER ZA RAZVOJ NOVIH PROIZVODOV, PRAKS, PROCESOV IN TEHNOLOGIJ NA PODROČJU GOZDARSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.550.000 EUR.

Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

– 150.000 EUR za pilotne projekte: sklop 1,

– 1.400.000 EUR za projekte EIP: sklop 2.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

– 1.240.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,

– 310.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

 

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov. Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020 do 23:59 ure.

 

Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP): Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije).

 

  1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 6. člena Uredbe. 2. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena, 12. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se pilotni projekt predloži v elektronski obliki na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa. 3. Pilotni projekt se mora nanašati izključno na gozdarstvo.
  2. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem odstavku 6. člena Uredbe. Projekt EIP se mora nanašati izključno na gozdarstvo. V skladu s poglavjem A) Priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 6. člena Uredbe so tematike projektov EIP, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo, naslednje:
  3. a) Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave,
  4. b) Modeli lokalne oskrbe,
  5. c) Dodana vrednost lesu.

 

Vodilni partner in njegove obveznosti so določene v 5. točki tretjega odstavka 15. člena, četrtem odstavku 15. člena, prvem in tretjem odstavku 50. člena in prvem odstavku 65. člena Uredbe.

Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami od 1 do 12, od 15 do 20, 22, 23 in 25, ki so določene v razpisni dokumentaciji.

Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 6.1 podpoglavju tega javnega razpisa.

Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 11. členu Uredbe ter 6.2 podpoglavju tega javnega razpisa. Vlogi na javni razpis se za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz tretje alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, priloži Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj«.

 

Splošni in posebni pogoji ter navodila, obrazci s prilogami ter merila za izbor so dosegljivi na naslovu https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-2-podpora-za-pilotne-projekte-ter-za-razvoj-novih-proizvodov-praks-procesov-in-tehnologij-na-podrocju-gozdarstva/