11

nov

3. javni razpis ZA PODUKREP 16.5 PODPORA ZA SKUPNO UKREPANJE ZA BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJE NANJE TER ZA SKUPNE PRISTOPE K OKOLJSKIM PROJEKTOM IN STALNIM OKOLJSKIM PRAKSAM NA PODROČJU GOZDARSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 590.000 EUR.

Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

 – 90.000 EUR za pilotne projekte: sklop 1,

– 500.000 EUR za projekte EIP: sklop 2.

 

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

– 472.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,

– 118.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov. Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. decembra 2019 do vključno 28. februarja 2020 do 23:59 ure.

 

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.

 

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

 

Informacije o javnem razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP): Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije).

 

  1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem odstavku 28. člena Uredbe.

Pilotni projekt se mora nanašati izključno na gozdarstvo. V skladu s poglavjem B) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike pilotnih projektov, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo, naslednje:

  1. a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami:

– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami,

– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami,

– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami.

 

  1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem odstavku 28. člena Uredbe.

Projekt EIP se mora nanašati izključno na gozdarstvo. V skladu s poglavjem C) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike projektov EIP, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo, naslednje:

  1. a) Trajnostno varstvo rastlin;
  2. b) Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok na kmetijskem gospodarstvu;
  3. c) Ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih habitatih

Splošni in posebni pogoji ter navodila, obrazci s prilogami ter merila za izbor so dosegljivi na naslovu https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-16-5-podpora-za-skupno-ukrepanje-za-blazitev-podnebnih-sprememb-ali-prilagajanje-nanje-ter-za-skupne-pristope-k-okoljskim-projektom-in-stalnim-okoljskim-praksam-na-podrocju-gozdarstva/