18

nov

4. javni razpis za podukrep 3.1 PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI V LETU 2019

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

 

VIŠINA RAZPISANIH NEPOVRATNIH sredstev znaša do 700.000 EUR, od tega:

– 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki so upravičenci iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe;

– 500.000 EUR za pravne osebe, ki so upravičenci iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe.

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer:

– 525.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja – 14–20 – EU,

– 175.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja – 14–20 – slovenska udeležba.

Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 % in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 %.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. novembra 2019 do vključno 20. decembra 2019 do 23:59 ure.

 

CILJI PODUKREPA so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s 4. in 5. členom Uredbe lahko upravičenci pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči prejmejo za koledarsko leto prve pridobitve certifikata za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti in še naslednja štiri zaporedna koledarska leta.

Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačila sredstev, ki je skladno z osmim odstavkom 9. člena Uredbe: 30. 6. 2023.

Če upravičenec prvič pridobi certifikat za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se petletno obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis. Pri tem se za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe šteje, da je prvič pridobil certifikat v koledarskem letu, ko je pridobil certifikat za kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG) z najstarejšim datumom izdaje, pri čemer:

 – mora biti ta certifikat pridobljen za KMG, za katero uveljavlja podporo z vlogo na javni razpis, in

– se mora nanašati na isto upravičeno shemo kakovosti oziroma na proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero vloži vlogo na javni razpis.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in

– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije)