27

nov

Sprememba Javnega razpisa za RAZVOJNA POSOJILA NA PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH - BP3

  1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3 javnega razpisa dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:

 

Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:

  • rok do 19. 7. 2019,
  • rok do 30. 8. 2019,
  • rok do 15. 10. 2019,
  • rok do 29. 11. 2019,
  • rok do 10. 1. 2020,
  • rok do 14. 2. 2020.

 

  1. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

 

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad