17

dec

POPRAVEK 2. javnega razpisa za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 za leto 2019 1.

V javnem razpisu za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 za leto (Uradni list RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »20. decembra 2019« nadomesti z datumom »30. decembra 2019«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.