17

dec

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2020

PREDMET JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2020, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

 1. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
 2. preprečevanje nasilja: programi vključujejo materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, informiranje in svetovanje, obravnave žrtev nasilja, obravnave žrtev spolnega nasilja in preventivne programe na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi;
 3. zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti): visokopražni programi vključujejo terapevtske programe, terapevtske skupnosti, sprejemne centre, programe namenjene preprečevanju razvoja različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih otrocih in mladostnikih in terapevtske programe brez nastanitve; nizkopražni programi vključujejo zavetišča, programe za uživalke drog s prenočitvenimi kapacitetami, svetovanje in terensko delo ter mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom; programi za osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma;
 4. duševno zdravje: programi vključujejo prehodne stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine, dnevne centre, psihosocialno svetovanje, informiranje, terensko delo, zagovorništvo in telefonsko svetovanje;
 5. brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine): programi vključujejo informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, sprejemališča ali dnevni centri za dnevno obravnavo terenskim delom in dodatnimi aktivnostmi nastanitveno stanovanjsko podporo);
 6. otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom in dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom, ki vključujejo tudi svetovanje, skupnostno svetovalno delo in telefonsko svetovanje;
 7. starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: programi vključujejo pomoč in podporo dementnim osebam in njihovim svojcem, programe dnevnih centrov in programe skupin za samopomoč;
 8. podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov: programi vključujejo informiranje, svetovanje ter terensko delo, pomoč pri podpori in izvajanju pomoči in samopomoči, ohranjanje socialnih veščin, bivalne skupnosti, kratkotrajne namestitve;
 9. socialno vključevanje Romov: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike, informiranje in svetovanje ter delo na terenu;
 10. druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informiranje in svetovanje, koordinacijo, podporo ter izvajanje pomoči in samopomoči.

 

 1. Po tem javnem razpisu ne bodo sofinancirani:

 – programi, ki so sofinancirani v okviru programov v podporo družini (centri za družine in programi psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom oziroma njihovim družinam);

– programi za prevoze invalidov;

– programi večgeneracijskih središč, ki jih financira Evropska finančna perspektiva (2013–2020);

– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;

– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je ministrstvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;

– programi, ki sicer izpolnjujejo vse splošne in dodatne pogoje in dosegajo zadostno število točk, vendar na določenem regijskem območju že obstajajo ali ni potrebe po takšnih programih glede na predpisano mrežo po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13-20), ali so vključeni v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministra o izboru večletnih programov (sklep št. 4102-5/2015-20 z dne 22. 2. 2016, sklep št. 4102-9/2016-46 z dne 27. 1. 2017, sklep št. 4102-3/2017-12 z dne 25. 1. 2018, sklep št. 4102-4/2018-14 z dne 12. 2. 2019);

– programi prijaviteljev, ki izvajajo storitev institucionalnega varstva ali storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji;

– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja s strani ministrstva znaša manj kot 12.000 evrov za leto 2020 glede na merila za odmero sredstev in način določanja višine sofinanciranja socialnovarstvenih programov iz VII. poglavja javnega razpisa.

 

 1. Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov: Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2020 do vključno 2026

V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo za daljše časovno obdobje in v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so v programih kontinuirano ali občasno vključeni. Namen teh programov je pridobivanje novih socialnih izkušenj, novih znanj in učenje socialnih veščin. Programi se lahko izvajajo s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev. Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.

 

Socialnovarstveni programi se bodo sofinancirali v okviru programa 2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer iz proračunskih postavk: javni socialnovarstveni programi in razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi.

Način sofinanciranja za javne socialnovarstvene programe v obdobju od leta 2020 do vključno 2026:

 • Za leto 2020 bo višina sredstev sofinanciranja za javne socialnovarstvene programe določena s sklepom o izboru programov iz XII. poglavja javnega razpisa.
 • Za obdobje od leta 2021 do vključno leta 2026 bo za izbrane javne socialnovarstvene programe zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju za posamezno leto na osnovi izračuna iz VII. poglavja javnega razpisa in ob upoštevanju osnov za odmero stroškov dela, ki bodo objavljene v javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za posamezno tekoče leto, pri čemer bodo upoštevana razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu.

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sredstva za javne in razvojne socialnovarstvene programe dodeljena z javnim razpisom (v skladu z letno pogodbo o sofinanciranju) morajo biti porabljena za stroške, nastale do 31. 12. 2020. Če pride do odstopanja od pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec sredstva vrniti. Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom, bo moral izvesti program v obsegu in po vsebini, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji.

Za izbrani socialnovarstveni program lahko izvajalec s strani ministrstva prejme sredstva največ v višini 80% vseh predvidenih odhodkov socialnovarstvenega programa, razvidno iz tabele v razpisni dokumentaciji: »Predvideni prihodki in odhodki za leto 2020«

 

Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene programe je 6. januar 2020, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 20. januar 2020. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem obrazcu: Javni socialnovarstveni program 2020 ali Razvojni socialnovarstveni program 2020, ki so dosegljivi na spletišču državne uprave pod zbirko javnih objav (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/) .

 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na tel. 01/369-75-52 (Sonja Šarac), 01/369-77-82 (Karmen Mitrović) in 01/369-78-27 (Teja Podgorelec) ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure.

INFORMATIVNO SREČANJE O JAVNEM RAZPISU bo za vse zainteresirane organizirano dne 23. 12. 2019 v sejni sobi ministrstva (pritličje) ob 10. uri (prva skupina) in ob 13. uri (druga skupina) v prostorih Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-socialnovarstvenih-programov-za-leto-2020/