17

dec

Javni razpis »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE NA TUJIH TRGIH V LETU 2020«

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj na tujih trgih v letu 2020.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

  1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
  2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
  3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
  4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
  5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih aktivnosti na tujih trgih, s poudarkom na širitvi nastopa na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turistično sezono 2020/2021. Podporni cilji javnega razpisa so:

– krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma na tujih trgih, slovenskih turističnih podjetij,

– povezovanje promocije turističnih podjetij s ponudbo vodilnih destinacij s ciljem poenotene promocijske komunikacije na tujih trgih pod blagovno znamko I feel Slovenia,

– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov in prednostne tuje trge,

– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,

– pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone,

– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, kot del poslovne strategije podjetij na tujih trgih, s ciljem večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.

UPRAVIČENEC DO SREDSTEV FINANCIRANJA je vsako podjetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje iz razpisne dokumentacije.

DINAMIKA SOFINANCIRANJA bo določena s pogodbo o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skladno s finančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021 in v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in Programa dela STO za ta namen.

OBDOBJE SOFINANCIRANJA Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki so nastali v roku od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in do vključno 30. 10. 2020.

ZADNJI ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA za izplačilo je do vključno 12. 11. 2020. Vmesni roki za oddajo Zahtevka za izplačilo so lahko:

  1. Rok: 20. 3. 2020, do 24:00,
  2. Rok: 20. 5. 2020, do 24:00,
  3. Rok: 25. 9. 2020, do 24:00.

Zaključni rok za oddajo Zahtevka za izplačilo je 12. 11. 2020, do 24:00. Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov v največ dveh delih oziroma z največ dvema Zahtevkoma za izplačilo.

Način izbora vlog za sofinanciranje Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenovala direktorica STO.

UPRAVIČENI STROŠKI STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa kot neposredne stroške, v deležu 95% in posredne stroške, v deležu 5%.

INTENZIVNOSTI POMOČI je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 60% vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja. Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta posameznega prijavitelja ne morejo biti nižja od 20.000 evrov brez DDV in ne višja od 50.000 evrov brez DDV.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS Roka za oddajo vlog sta: 21. 1. 2020, do 24. ure in 23. 3. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka V. Navodila za pripravo vloge. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani .

DODATNE INFORMACIJE v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred vsakokratnim iztekom roka za oddajo vloge. STO bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/razpisi-sto . Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.slovenia.info/razpisi-sto