17

dec

Javni razpis ZA (SO)FINANCIRANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV ZA LETO 2020

PREDMET JAVNEGA RAZPISA za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

  1. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)
  2. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: podoktorski temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
  3. manjših temeljnih raziskovalnih projektov

 – Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti – Program AD).

 

VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in b tega razpisa znaša 16.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2020 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2019. Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije. Razrez okvirnih letnih sredstev v višini 16.000.000,00 EUR po znanstvenih veda je natančno naveden v razpisni dokumentaciji.

Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10% sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu družbenemu cilju sledi predlog raziskovalnega projekta. Izbrani družbeni cilj mora biti s področja primarne vede, ki jo prijavitelj navede v prijavi interdisciplinarnega projekta. V primeru, da izbrani družbeni cilj ni s področja primarne vede, se prijavna vloga zavrne.

VIŠINA (SO)FINANCIRANJA Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR. Temeljni raziskovalni projekti – Program AD bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Temeljne projekte in temeljne raziskovalne projekte – Program AD bo agencija financirala do 100 % utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta.

UPRAVIČENCI Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Temeljne raziskovalne projekte – Program AD lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

CILJ JAVNEGA RAZPISA je izbor:

– manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov

– podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov.

Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 30% projektov s področja tehnike, vsaj 20% s področja biotehnike, vsaj 10% s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5% s področja naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 20% takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 let po letu zagovora prvega doktorata).

Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih največ 10% za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.

Cilj javnega razpisa je tudi izbor:

– temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD.

 

PREDVIDENI ZAČETEK (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 7. 2020, odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije. O predvidenem datumu začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med razpisom.

 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS se lahko odda v obliki, določeni RAZPISNI DOKUMENTACIJI v točki 11.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 11.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure.

Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/). Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Kontaktne osebe: 400 5960 (Vanja Rodič, Almira Bremec, Alja Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in Tina Valenci)

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/19/razp-proj-19.asp