07

jan

SPREMEMBA javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

  1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev« spremeni skupna višina razpisanih ugodnih posojil, in sicer se besedilo po novem glasi: Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR.
  2. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge« dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer:

 – 7. 2. 2020,

 – 6. 3. 2020.

 

  1. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.