02

dec

Sprememba JAVNEGA RAZPISA ZA UGODNA POSOJILA ZA KMETIJSKE IN GOZDARSKE PROJEKTE – A 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 (Ob-2291/19),

ki se glasi:

  1. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa, se

dodata nova roka, in sicer:

– 6. rok do 24. 1. 2020,

– 7. rok do 28. 2. 2020.

  1. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.