Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 14. 1. 2022

Rok za oddajo: 28. 3. 2022

 

I.   V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji po podprogramu B1.3 – Projekti v gospodarstvu – po in izven pravil državne pomoči« javnega razpisa se: 

  • v točki 2.2.3. Upravičene dejavnosti po podprogramu B1.3, iz naštetih SKD dejavnosti, ki so neupravičene, črta oziroma umakne dejavnost – 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro. 
  • v točki 2.2.7. Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.3, v prvem stavku spremeni najvišja vrednost zaprošenih sredstev na 1.500.000,00 EUR. 
  • v točki 2.2.8., v podtočki 2 Doba vračanja, spremeni prvi odstavek, ki se po novem glasi: »Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.« 

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.