Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 31.12.2021

Rok za oddajo: od 25. 10. 2021 do 28. 2. 2022 oziroma do porabe sredstev

 

V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se besedilo spremeni, kot sledi: 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25. 10. 2021 do 28. 2. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku. 

 

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.