Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 24.12.2021
Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

Javni poziv 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 51/21) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 2.400.000,00 EUR.«