Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski sklad
Datum objave: 21.1.2022
Rok za oddajo: 31.12.2022

 

Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 196/21) se spremeni tako, kot sledi: besedilo prvega odstavka 2. točke (»Upravičene osebe«) se spremeni tako, da se glasi: 

»Na javnem pozivu lahko sodelujejo: 

  • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, 
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna.«

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta dosegljiva tukaj