Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 24.12.2021
Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

 

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 4. Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP (mikro, malo oziroma srednje veliko podjetje) in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Briše se: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).