Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 14. 7. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

 

Predmet javnega razpisa točki 1.2 in 1.3 spremenita tako, da se glasita:

»1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinan-
ciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 263.852,80 EUR.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 131.926,40 EUR,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 131.926,40 EUR.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Povezava na spremembe javnega razpisa:

 
 

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/23 in 58/23)