Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 14. 7. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/23 in 58/23)

Predmet javnega razpisa točki 1.2 in 1.3 spremenita tako, da se glasita:
»1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 znaša do 173.364,00 EUR.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 86.682,00 EUR,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 86.682,00 EUR.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezava na spremembe javnega razpisa:
•     https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podintervencijo-sofinanciranje-nakupa-oziroma-izdelave-satnic-s-certifikatom-ali-analiznim-izvidom-oziroma-porocilom-o-dosezenih-temperaturah-v-programskem-letu-2023/